ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atomizing

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atomizing-, *atomizing*, atomiz
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา atomizing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *atomizing*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anatomize[VT] ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง
anatomize[VI] ชำแหละร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาโครงสร้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atomize(แอท'ทะไมซ) vt. ลดลงให้เป็นอะตอม,ทำให้เป็นอนุภาคหรือละออง, ทำลายโดยการทิ้งระเบิด. -atomis (z) ation n.
atomizer(แอท'ทัมไมเซอร์) n. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการลดหรือเปลี่ยนของเหลวเป็นละออง, เครื่องมือทำลองของเหลว

English-Thai: Nontri Dictionary
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
atomize(vt) แยกเป็นอะตอม,ทำให้เป็นละออง
atomizer(n) เครื่องฉีดน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atomisation; atomizationการทำละออง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomiser; atomizer; nebuliser; nebulizerเครื่องพ่นหมอก, เครื่องพ่นละออง, เครื่องทำละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atomization; atomisationการทำละออง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomizationการทำให้เป็นละออง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
atomizer; atomiser; nebuliser; nebulizerเครื่องพ่นหมอก, เครื่องพ่นละออง, เครื่องทำละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atomizerตัวทำละออง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nebulizer; atomiser; atomizer; nebuliserเครื่องพ่นหมอก, เครื่องพ่นละออง, เครื่องทำละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nebuliser; atomiser; atomizer; nebulizerเครื่องพ่นหมอก, เครื่องพ่นละออง, เครื่องทำละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atomizers, Bulbหลอดที่จะพ่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mom, if you had to choose between atomizing anthrax or sarin, which would be more deadly?แม่ ถ้าต้องเลือก ระหว่างสปอร์แอนแทรกซ์กับซารีน อย่างไหนตายเร็วกว่ากัน WarGames: The Dead Code (2008)
Atomized graphite.เป็นถ่านดำใช้ทำดินสอ Sketchy (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำแหละ[V] analyse, See also: dissect, anatomize, Syn. วิเคราะห์, จำแนกแยกแยะ, Example: ฝ่ายค้านชำแหละงบประมาณแผ่นดิน

CMU English Pronouncing Dictionary
ATOMIZER AE1 T AH0 M AY2 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atomize (v) ˈætəmaɪz (a1 t @ m ai z)
atomized (v) ˈætəmaɪzd (a1 t @ m ai z d)
atomizer (n) ˈætəmaɪzər (a1 t @ m ai z @ r)
atomizes (v) ˈætəmaɪzɪz (a1 t @ m ai z i z)
atomizers (n) ˈætəmaɪzəz (a1 t @ m ai z @ z)
atomizing (v) ˈætəmaɪzɪŋ (a1 t @ m ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喷雾器[pēn wù qì, ㄆㄣ ㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] nebulizer; spray; atomizer, #48,608 [Add to Longdo]
雾化器[wù huà qì, ㄨˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] nebulizer; spray; atomizer, #114,218 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nasszerstäuber {m}atomizer; wet sprayer [Add to Longdo]
Zerstäuber {m}atomizer [Add to Longdo]
Zerstäubung {f} | Zerstäubungen {pl}atomization | atomizations [Add to Longdo]
atomisieren | atomisierend | atomisiert | atomisiert | atomisierteto atomize; to nuke | atomizing | atomized | atomizes | atomized [Add to Longdo]
zergliedern | zergliedernd | zergliedertto anatomize | anatomizing | anatomized [Add to Longdo]
(Flüssigkeit) zerstäubento atomize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アトミズム[, atomizumu] (n) atomism [Add to Longdo]
噴霧器;噴霧機[ふんむき, funmuki] (n) sprayer; vaporizer; vaporiser; atomizer; atomiser [Add to Longdo]
霧吹き[きりふき, kirifuki] (n) spray; atomizer; atomiser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top