Search result for

associated

(59 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -associated-, *associated*, associat, associate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
associated[ADJ] ที่สัมพันธ์กัน, See also: ที่เกี่ยวข้องกัน, Syn. connected

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
associated cause of deathสาเหตุร่วมของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
associated companyบริษัทในเครือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
associated Legendre functionฟังก์ชันเลอช็องดร์สมทบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Associated Findingsอาการร่วม [การแพทย์]
Associated Gasก๊าซธรรมชาติที่พบร่วมกับน้ำมันในแหล่ง
มีทั้งละลายอยู่ในน้ำมันหรือปิดอยู่บนชั้นน้ำมัน [ปิโตรเลี่ยม]
Associated Phenomenaอาการอื่นๆที่เกิดร่วม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Recently, recipients of organ transplants have begun to report episodes of new found memories ...thoughts, emotions and characteristics that are often associated to the original donor.คุณเวล ขอเวลาแป๊บนึง The Eye (2008)
But you'll be pleased to know that everyone associated with this group is either in custody or already enjoying their much-hyped afterlife.แต่ท่านควรรู้ว่า สมาชิกทุกคนของกลุ่มนี้ คงต้องเอาเงินไปใช้ชาติหน้า WarGames: The Dead Code (2008)
We're into dozens of randomly associated cells.เราสุ่มเชื่อมโยงเบอร์มือถือได้เป็นโหล WarGames: The Dead Code (2008)
I give it to anything associated with extermination of Jews, then to me it seems like absolution, and that's something I'm neither willingถ้าเอาไปบริจาคองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ การกำจัดคนเชื้อสายยิว สำหรับฉัน มันจะกลายเป็นเหมือน ...การให้อภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากทำ The Reader (2008)
I don't want to be too associated with this magazine.ฉันไม่อยากเกี่ยวข้องกับนิตยสารนี้มากนัก Confessions of a Shopaholic (2009)
Since the dawn of civilization, this associated with the end of time.จากยุคเริ่มแรกของอารยธรรม มีความเชื่อในทางภูตผี ว่าสุริยคราสคือตัวแทนสื่อถึงความวิบัติโลก Dragonball: Evolution (2009)
And he's been completely exonerated of all crimes associated with his involvement with the Company.รวมถึงข้อกล่าวหาที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคอมพานีทั้งหมด Prison Break: The Final Break (2009)
Cross-reference against any small towns that have had reports of petty theft associated with waves of romany populations entering the area.เชคไปถึงเมืองเล็กๆ ที่มีรายงานการลักเล็กขโมยน้อย เกี่ยวพันกับกลุ่มพวกโรมันนี่ที่ย้ายเ้ข้าไปแถวนั้น Bloodline (2009)
- Is there anyone he associated with out of the usual?- มีใครที่เขาคบหาด้วย แต่ไม่ได้เจอกันตามปกติหรือเปล่า Demonology (2009)
...the frontal lobe, an area associated with emotions, issues orders and exerts perfect control over some 50 or so muscles in the face a natural smile is formed.สมองส่วนหน้านั้นะถ้ามีบางอย่างเข้ามาในใจเธอ ก็จะส่งคำสั่งออกมา ควบคุมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ บนใบหน้าประมาณ 50 มัด ให้เกิดรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติขึ้นมา Episode #1.7 (2009)
And all the names of the U.S. military personnel associated with the project were redacted from the record.และรายชื่อบุคคลตามแฟ้มประวัติ ของกองทัพทั้งหมด ที่เชื่อมโยงกับโครงการนี้ ถูกแก้ไขใหม่ Fracture (2009)
Blue crystals are usually associated with,uh,pipe corrosion.ผลึกสีฟ้า ปกติมันสัมพันธ์ กับการกัดกร่อนของท่อ Bolt Action (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
associatedBeauty in China was associated with wealth.
associatedDivorce tends to be associated with a negative image.
associatedGreen is associated with grass.
associatedHer name is associated with a lily.
associatedI have been associated with him for ten years.
associatedI've never associated you with this place.
associatedShe is closely associated with the firm.
associatedThat's a picture of a monkey associated with the Year of the Monkey.
associatedThe chairperson has been associated with the organization for ten years.
associatedThe iris deeply associated with the Boys' Festival does not have a beautiful flower.
associatedThese foods are associated with ethnic groups.
associatedThey always associated a heavy rain with flood.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัมพันธ์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with   FR: être en relation ; être associé ; être lié

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSOCIATED    AH0 S OW1 S IY0 EY2 T AH0 D
ASSOCIATED    AH0 S OW1 SH IY0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
associated    (v) (@1 s ou1 sh i ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslandsbeteiligung {f}associated company abroad [Add to Longdo]
Beteiligungsgesellschaft {f}associated company [Add to Longdo]
Lohnnebenkosten {pl}associated employer outlay [Add to Longdo]
Partnerfirma {f}associated company [Add to Longdo]
assoziiert {adj} | assoziiertes Gebiet | assoziiertes Land | assoziiertes Mitglied; außerordentliches Mitglied (einer Gesellschaft)associated | associated territory | associated country | associate member (of a society) [Add to Longdo]
nahestehendassociated with [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press [Add to Longdo]
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism) [Add to Longdo]
に因んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See 因む) named after; associated with; connected with [Add to Longdo]
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies [Add to Longdo]
インフルエンザ脳症[インフルエンザのうしょう, infuruenza noushou] (n) influenza-associated encephalopathy [Add to Longdo]
カマストガリザメ[, kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark) [Add to Longdo]
クールー[, ku-ru-] (n) kuru (degenerative brain disease usually associated with New Guinean cannabalism) [Add to Longdo]
スキンヘッド[, sukinheddo] (n) (1) shaved head (from skinhead); person with a shaved head; (2) skinhead (shaved-headed member of a subculture often associated with Neo-nazism) [Add to Longdo]
ドタブカ[, dotabuka] (n) dusky shark (Carcharhinus obscurus, species of reef-associated requiem shark) [Add to Longdo]
ハートメイル;ハートメール;はあとめーる[, ha-tomeiru ; ha-tome-ru ; haatome-ru] (n) postcards associated with Respect-for-the-Aged Day, and sold every year starting in September (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伴生气[bàn shēng qì, ㄅㄢˋ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] associated gas [Add to Longdo]
美联社[Měi lián shè, ㄇㄟˇ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄜˋ, / ] Associated Press (AP) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] disassociated [Add to Longdo]
結合記法名[けつごうきほうめい, ketsugoukihoumei] associated notation name [Add to Longdo]
結合要素型[けつごうようそがた, ketsugouyousogata] associated element type [Add to Longdo]
指示状態[しじじょうたい, shijijoutai] pointer associated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Associated \As*so"ci*a`ted\, a.
   Joined as a companion; brought into association;
   accompanying; combined.
   [1913 Webster]
 
   {Associated movements} (Physiol.), consensual movements which
    accompany voluntary efforts without our consciousness.
    --Dunglison.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Associate \As*so"ci*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Associated}; p.
   pr. & vb. n. {Associating}.] [L. associatus, p. p. of
   associare; ad + sociare to join or unite, socius companion.
   See {Social}.]
   1. To join with one, as a friend, companion, partner, or
    confederate; as, to associate others with us in business,
    or in an enterprise.
    [1913 Webster]
 
   2. To join or connect; to combine in acting; as, particles of
    gold associated with other substances.
    [1913 Webster]
 
   3. To connect or place together in thought.
    [1913 Webster]
 
       He succeeded in associating his name inseparably
       with some names which will last as long as our
       language.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. To accompany; to keep company with. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Friends should associate friends in grief and woe.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top