ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

assemblage

AH0 S EH1 M B L AH0 JH   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assemblage-, *assemblage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assemblage[N] การรวบรวม, Syn. callection, gathering
assemblage[N] ชุมนุมชน, See also: ฝูงชน, Syn. assembly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly)

English-Thai: Nontri Dictionary
assemblage(n) การชุมนุม,การมั่วสุม,ฝูงชน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assemblageการผสมผเส [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assemblage๑. กลุ่มชีวิน๒. กลุ่มแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
assemblage zone; cenozoneส่วนชั้นกลุ่มชีวิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assemblage (Art)การผสมผเส (ศิลปะ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't you, young man try to teach this assemblage the role of the Deity.อย่าดีกว่าพ่อหนุ่ม อย่าพยายามสอนองค์ประชุมนี้ ถึงหน้าที่พระองค์ท่าน Oh, God! (1977)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมลก[N] assemblage, See also: group, Syn. หมู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประกอบชิ้นส่วน[n. exp.] (kān prakøp chin suan) EN: assembly   FR: assemblage [m]
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy   FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
สายประกอบ[n. exp.] (sāi prakøp) EN: assembly line   FR: ligne d'assemblage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSEMBLAGE    AH0 S EH1 M B L AH0 JH
ASSEMBLAGE    AH0 S EH1 M B L IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assemblage    (n) ˈəsˈɛmblɪʤ (@1 s e1 m b l i jh)
assemblages    (n) ˈəsˈɛmblɪʤɪz (@1 s e1 m b l i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sammlung {f} | Sammlungen {pl}assemblage | assemblages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
梁山泊[りょうざんぱく, ryouzanpaku] (n) place of assemblage for the bold and ambitious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assemblage \As*sem"blage\, n. [Cf. F. assemblage. See
   {Assemble}.]
   1. The act of assembling, or the state of being assembled;
    association.
    [1913 Webster]
 
       In sweet assemblage every blooming grace. --Fenton.
    [1913 Webster]
 
   2. A collection of individuals, or of individuals, or of
    particular things; as, a political assemblage; an
    assemblage of ideas.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Company; group; collection; concourse; gathering;
     meeting; convention.
 
   Usage: {Assemblage}, {Assembly}. An assembly consists only of
      persons; an assemblage may be composed of things as
      well as persons, as, an assemblage of incoherent
      objects. Nor is every assemblage of persons an
      assembly; since the latter term denotes a body who
      have met, and are acting, in concert for some common
      end, such as to hear, to deliberate, to unite in
      music, dancing, etc. An assemblage of skaters on a
      lake, or of horse jockeys at a race course, is not an
      assembly, but might be turned into one by collecting
      into a body with a view to discuss and decide as to
      some object of common interest.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 assemblage
   n 1: a group of persons together in one place [syn: {gathering},
      {assemblage}]
   2: a system of components assembled together for a particular
     purpose [syn: {hookup}, {assemblage}]
   3: the social act of assembling; "they demanded the right of
     assembly" [syn: {assembly}, {assemblage}, {gathering}] [ant:
     {disassembly}, {dismantlement}, {dismantling}]
   4: several things grouped together or considered as a whole
     [syn: {collection}, {aggregation}, {accumulation},
     {assemblage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top