ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arrant

AE1 R AH0 N T   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrant-, *arrant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrant[ADJ] อย่างมาก, See also: อย่างที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrant(แอร์'เรินทฺ) adj. เหลือเกิน,อย่างที่สุด,โดยสิ้นเชิง,ตลอด, ร้ายกาจ, Syn. flagrant, egregious,base ###A. proper ,decent)
search warrantn. หมายค้นจากศาล
warrant(วอร์'เรินทฺ) n. เครื่องประกัน,หลักฐาน,การยืนยัน,การมอบอำนาจ,การรับรอง,การอนุญาต,ใบอนุญาต,หมาย,คำมอบหมาย,หนังสือรับรองการจ่ายหรือรับเงิน,หนังสือรับรองการซื้อหุ้น,เหตุผล vt. อนุญาต,อนุมัติ,ให้เหตุผล,มอบอำนาจ,รับประกัน,ยืนยัน,รับรอง,ออกหมาย คำศัพท์ย่อย:
warrant of arrestn. หมายจับ
warrant officern. พันจ่า
warrant officer 1st classn. พันจ่าเอก
warrant officer 2nd classn. พันจ่าโท
warrant officer 3rd classn. พันจ่าตรี
warrantable(วอร์'เรินทะเบิล) adj.รับรองได้,ประกันได้,อนุญาตให้ได้,ออกหมายได้, (กวาง) มีอายุมากพอที่จะถูกล่าได้, See also: warrantableness n.
warrantee(วอร์'รันที) n. ผู้ถูกรับรอง,ผู้ได้รับการประกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
arrant(adj) มาก,อย่างที่สุด,เลวมาก,ร้ายกาจ
BENCH bench warrant(n) หมายศาล
SEARCH search warrant(n) หมายค้น
warrant(n) ใบมอบอำนาจ,การรับรอง,การประกัน,การอนุญาต,หมาย
warrant(vt) ประกัน,รับรอง,มอบอำนาจให้,อนุญาต,ออกหมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nothing but an arrant fraud, concocted from piss and ink.มันก็แค่ยาปลอม ที่ผสมขึ้นจากฉี่และหมึก Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: warrant ; certificate ; document ; card   FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (baijaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note   FR: bordereau [m]
ใบรับประกันสินค้า[n. exp.] (bai rapprakan sinkhā) EN: warranty   
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety   FR: garantir ; assurer ; certifier
คำรับรอง[n.] (kham raprøng) EN: confirmation ; warranty   
คำสัตย์[n.] (khamsat) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant   
หมาย[n.] (māi) EN: warrant ; summons ; notice ; writ ; legal document   FR: mandat [m]
หมายจำคุก[n. exp.] (māi jamkhuk) EN: warrant of imprisonment ; committal to prison   
หมายจับ[n.] (māi jap) EN: warrant of arrest ; arrest warrant   FR: mandat d'arrêt [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARRANT AE1 R AH0 N T
ARRANTS AE1 R AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrant (j) ˈærənt (a1 r @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワラント(P);ウォラント;ウォーラント[, waranto (P); uoranto ; uo-ranto] (n) warrant; (P) [Add to Longdo]
ワラント債[ワラントさい, waranto sai] (n) warrant loan; bonds with warrants [Add to Longdo]
謂れのない[いわれのない, iwarenonai] (n) (See 謂れ無い) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
謂れ無い;謂れない[いわれない, iwarenai] (adj-i) (uk) unjustified; unwarranted; unfounded; baseless; groundless [Add to Longdo]
家宅捜索令状[かたくそうさくれいじょう, katakusousakureijou] (n) search warrant [Add to Longdo]
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] (n) {comp} extended warranty [Add to Longdo]
株式買受権付社債[かぶしきかいうけけんつきしゃさい, kabushikikaiukekentsukishasai] (n) bond with stock purchase warrant [Add to Longdo]
緊急逮捕[きんきゅうたいほ, kinkyuutaiho] (n) arrest without warrant [Add to Longdo]
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] (n) {comp} limited warranties [Add to Longdo]
勾引状;拘引状[こういんじょう, kouinjou] (n) summons; warrant of arrest [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拡大保証[かくだいほしょう, kakudaihoshou] extended warranty [Add to Longdo]
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties [Add to Longdo]
保証の限定[ほしょうのげんてい, hoshounogentei] limited warranties [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrant \Ar"rant\, a. [OE. erraunt, errant, errand, equiv. to E.
   errant wandering, which was first applied to vagabonds, as an
   errant rogue, an errant thief, and hence passed gradually
   into its present and worse sense. See {Errant}.]
   Notoriously or pre["e]minently bad; thorough or downright, in
   a bad sense; shameless; unmitigated; as, an arrant rogue or
   coward.
   [1913 Webster]
 
      I discover an arrant laziness in my soul. --Fuller.
   [1913 Webster]
 
   2. Thorough or downright, in a good sense. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       An arrant honest woman.        --Burton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrant
   adj 1: without qualification; used informally as (often
       pejorative) intensifiers; "an arrant fool"; "a complete
       coward"; "a consummate fool"; "a double-dyed villain";
       "gross negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly";
       "what a sodding mess"; "stark staring mad"; "a
       thoroughgoing villain"; "utter nonsense"; "the
       unadulterated truth" [syn: {arrant(a)}, {complete(a)},
       {consummate(a)}, {double-dyed(a)}, {everlasting(a)},
       {gross(a)}, {perfect(a)}, {pure(a)}, {sodding(a)},
       {stark(a)}, {staring(a)}, {thoroughgoing(a)}, {utter(a)},
       {unadulterated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top