ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ardath

AA1 R D AH0 TH   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ardath-, *ardath*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ardath มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ardath*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't think one would forget meeting you, Ardath Bey.Das hätte ich bestimmt nicht vergessen, Ardath Bey. Mummy Dearest: A Horror Tradition Unearthed (1999)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARDATH AA1 R D AH0 TH

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top