ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arches

AA1 R CH AH0 Z   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arches-, *arches*, arche
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archespore(อาร์'คีสพอร์) n. เซลล์แรกเริ่มอันเป็นที่มาของเซลล์สปอร์., Syn. archeosporium. -archeosporial adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archesซุ้ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look, brother... if you're looking for some kind of action, you better take it on the arches before I'm done dropping this load.ฟังนะ น้องชาย... ถ้าแกกำลังคิดที่จะมีเรื่อง ก่อนที่ฉันจะหมดความอดทน แกควรมีความนอบน้อมซะ Halloween (2007)
I like the support. My arches happen to be extremely archy.ฉันต้องการสนับสนุนNความเป็นผู้นำของฉันให้เป็นแบบอย่าง ...And the Bag's in the River (2008)
There's seven arches.เพดาน 7 โค้ง Sex and the City 2 (2010)
The victim had turned-out hips and high arches.ปรากฎว่าเหยื่อมีสะโพก โค้งยืดหยุ่นมาก The Bones That Weren't (2010)
He's headed around the stone arches!เขาวิ่งไปวงเวียนหินแล้ว! Need to Know (2010)
I'll start by introducing you to the maxillary and mandibular arches.ฉันจะเริ่มด้วยการแนะนำให้คุณรู้จักกับ ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง The Safe (2012)
Numerous deep incisions to the glabella, superorbital ridges, zygomatic arches...มีรอยตัดลึกหลายรอย ที่บริเวณแสกหน้า แนวสันเหนือเบ้าตา กล้ามเนื้อโครงโหนกแก้ม The Method in the Madness (2012)
She had the highest arches I've ever seen.เธอมีเท้าที่โค้งมากที่สุด เท่าที่ผมเคยเห็นมาเลย Red Velvet Cupcakes (2013)
The center of our galaxy rises high in the sky, and it arches across the heavens like the backbone of night.ของทางช้างเผือกจากลงที่นี่ ศูนย์กลางของกาแล็กซีของเรา เพิ่มขึ้นสูงในท้องฟ้า Sisters of the Sun (2014)
Meet me at the arches at eight and I'll tell you everything.เจอกัน 2 ทุ่มที่ซุ้มประตู ฉันจะบอกเธอทุกอย่าง Fallen (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินเรื่อง[v.] (doēnreūang) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate   FR: faire des démarches
ขึ้นบันได[v. exp.] (kheun bandai) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder   FR: monter l'escalier ; gravir les marches ; monter à l'échelle
กลุ่มตลาดเกิดใหม่[n. exp.] (klum talāt koēt mai) EN: emerging markets   FR: marchés émergents [mpl]
ลงบันได[v. exp.] (long bandai) EN: go down the stairs ; descend the stairs   FR: descendre l'escalier ; descendre les marches

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHES    AA1 R CH AH0 Z
ARCHES    AA1 R CH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arches    (v) ˈaːtʃɪz (aa1 ch i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
腹が減っては戦は出来ぬ;腹が減っては軍は出来ぬ[はらがへってはいくさはできぬ, haragahettehaikusahadekinu] (exp) (id) an army marches on its stomach; you can't fight on an empty stomach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arches \Arch"es\,
   pl. of {Arch}, n.
   [1913 Webster]
 
   {Court of arches}, or {Arches Court} (Eng. Law), the court of
    appeal of the Archbishop of Canterbury, whereof the judge,
    who sits as deputy to the archbishop, is called the Dean
    of the Arches, because he anciently held his court in the
    church of St. Mary-le-Bow (de arcubus). It is now held in
    Westminster. --Mozley & W.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top