ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archeologist

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archeologist-, *archeologist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archeologist[N] นักโบราณคดี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
archeologistHe is an archeologist's assistant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักโบราณคดี[N] archeologist, Example: ณรงค์เป็นนักโบราณคดีที่เชี่ยวชาญเรื่องขอม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักโบราณคดี[n.] (nak bōrānnakhadī) EN: archeologist   FR: archéologue [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
考古学者[こうこがくしゃ, koukogakusha] (n) archeologist; archaeologist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 archeologist \archeologist\ n.
   1. 1 an anthropologist who studies prehistoric people and
    their culture.
 
   Syn: archaeologist.
     [WordNet 1.5] Archeology

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 archeologist
   n 1: an anthropologist who studies prehistoric people and their
      culture [syn: {archeologist}, {archaeologist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top