ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antisubmarine

AE2 N T IH0 S AH1 B M ER0 IY2 N   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antisubmarine-, *antisubmarine*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antisubmarine(แอนทีซับ' มะรีน) adj. ซี่งต่อต้านหรือทำลายเรือดำน้ำ

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTISUBMARINE    AE2 N T IH0 S AH1 B M ER0 IY2 N
ANTISUBMARINE    AE2 N T AY0 S AH1 B M ER0 IY2 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
対潜哨戒機[たいせんしょうかいき, taisenshoukaiki] (n) antisubmarine aircraft [Add to Longdo]
対潜水艦[たいせんすいかん, taisensuikan] (adj-no) antisubmarine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  antisubmarine
      adj 1: defensive against enemy submarines

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top