ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antiproton

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antiproton-, *antiproton*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiproton(แอนทีโพร' ทอน) n. อนุภาคที่มีประจุลบเท่ากับของอีเล็คตรอน แต่มีมวลและส่วนหมุนรอบเหมือนของโปรตรอน, อนุภาคด้านของโปรตอน

Japanese-English: EDICT Dictionary
反陽子[はんようし, hanyoushi] (n) antiproton (physics) [Add to Longdo]
反陽子爆弾[はんようしばくだん, hanyoushibakudan] (n) antiproton bomb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 antipartticle \an`ti*part"ti*cle\
   ([a^]n`t[i^]*[aum]r"t[i^]*k'l), n. (Physics)
   A fundamental particle which has the same mass as one of the
   common fundamental particles, but which has an opposite
   charge, and for which certain other of the properties (e. g.
   baryon number, strangeness) may be opposite to that of the
   normal particle. The antiparticle to an electron is called a
   {positron}; the antiparticle to a proton is called an
   {antiproton}; the antiparticle to a neutron is called an
   {antineutron}. When a particle and its corresponding
   antiparticle collide, they typically annihilate each other
   with the production of large quantities of energy, usually in
   the form of radiation. The interaction of a proton and
   antiproton cause annihilation with production of mesons.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antiproton
   n 1: an unstable negatively charged proton; the antiparticle of
      a proton

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top