ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anthracite

AE1 N TH R AH0 S AY2 T   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anthracite-, *anthracite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anthracite[N] ถ่านหินชนิดแข็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anthracite(แอน' ธราไซทฺ) n. ถ่านหินแข็ง, ถ่านที่ไม่มีควัน., Syn. anthracite coal.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anthraciteแอนทราไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anthracite แอนทราไซต์
ถ่านหินชนิดหนึ่ง มีการแปรสภาพสูงที่สุด ประกอบด้วยคาร์บอน ร้อยละ 92-98 (ภายใต้สภาวะที่แห้งและไม่มีแร่อื่นปะปน) เนื้อแข็ง สีดำ ความวาว แบบกึ่งโลหะ มักแตกแบบก้นหอย ติดไฟยากเมื่อไหม้ ให้เปลวไฟสีน้ำเงิน ไม่มีควัน ให้ความร้อนสูงที่สุดในบรรดาถ่านหินด้วยกัน [สิ่งแวดล้อม]
anthraciteแอนทราไซต์, ถ่านหินที่เกิดจากการทับถมของซากพืชเป็นเวลานาน มีปริมาณของคาร์บอนมากมีคุณภาพดีและให้พลังงานสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTHRACITE    AE1 N TH R AH0 S AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anthracite    (n) ˈænθrəsaɪt (a1 n th r @ s ai t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无烟煤[wú yān méi, ˊ ㄧㄢ ㄇㄟˊ, / ] anthracite, #53,435 [Add to Longdo]
白煤[bái méi, ㄅㄞˊ ㄇㄟˊ, ] anthracite; hard coal; white coal; waterpower, #101,590 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無煙炭[むえんたん, muentan] (n) anthracite; smokeless coal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anthracite \An"thra*cite\, n. [L. anthracites a kind of
   bloodstone; fr. Gr. ? like coals, fr. 'a`nqrax, ?, coal or
   charcoal. Cf. {Anthrax}.]
   A hard, compact variety of mineral coal, of high luster,
   differing from bituminous coal in containing little or no
   bitumen, in consequence of which it burns with a nearly non
   luminous flame. The purer specimens consist almost wholly of
   carbon. Also called glance coal and blind coal.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coal \Coal\ (k[=o]l), n. [AS. col; akin to D. kool, OHG. chol,
   cholo, G. kohle, Icel. kol, pl., Sw. kol, Dan. kul; cf. Skr.
   jval to burn. Cf. {Kiln}, {Collier}.]
   1. A thoroughly charred, and extinguished or still ignited,
    fragment from wood or other combustible substance;
    charcoal.
    [1913 Webster]
 
   2. (Min.) A black, or brownish black, solid, combustible
    substance, dug from beds or veins in the earth to be used
    for fuel, and consisting, like charcoal, mainly of carbon,
    but more compact, and often affording, when heated, a
    large amount of volatile matter.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is often used adjectively, or as the first
      part of self-explaining compounds; as, coal-black; coal
      formation; coal scuttle; coal ship. etc.
      [1913 Webster]
 
   Note: In England the plural coals is used, for the broken
      mineral coal burned in grates, etc.; as, to put coals
      on the fire. In the United States the singular in a
      collective sense is the customary usage; as, a hod of
      coal.
      [1913 Webster]
 
   {Age of coal plants}. See {Age of Acrogens}, under {Acrogen}.
    
 
   {Anthracite} or {Glance coal}. See {Anthracite}.
 
   {Bituminous coal}. See under {Bituminous}.
 
   {Blind coal}. See under {Blind}.
 
   {Brown coal} or {Brown Lignite}. See {Lignite}.
 
   {Caking coal}, a bituminous coal, which softens and becomes
    pasty or semi-viscid when heated. On increasing the heat,
    the volatile products are driven off, and a coherent,
    grayish black, cellular mass of coke is left.
 
   {Cannel coal}, a very compact bituminous coal, of fine
    texture and dull luster. See {Cannel coal}.
 
   {Coal bed} (Geol.), a layer or stratum of mineral coal.
 
   {Coal breaker}, a structure including machines and machinery
    adapted for crushing, cleansing, and assorting coal.
 
   {Coal field} (Geol.), a region in which deposits of coal
    occur. Such regions have often a basinlike structure, and
    are hence called {coal basins}. See {Basin}.
 
   {Coal gas}, a variety of carbureted hydrogen, procured from
    bituminous coal, used in lighting streets, houses, etc.,
    and for cooking and heating.
 
   {Coal heaver}, a man employed in carrying coal, and esp. in
    putting it in, and discharging it from, ships.
 
   {Coal measures}. (Geol.)
    (a) Strata of coal with the attendant rocks.
    (b) A subdivision of the carboniferous formation, between
      the millstone grit below and the Permian formation
      above, and including nearly all the workable coal beds
      of the world.
 
   {Coal oil}, a general name for mineral oils; petroleum.
 
   {Coal plant} (Geol.), one of the remains or impressions of
    plants found in the strata of the coal formation.
 
   {Coal tar}. See in the Vocabulary.
 
   {To haul over the coals}, to call to account; to scold or
    censure. [Colloq.]
 
   {Wood coal}. See {Lignite}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anthracite
   n 1: a hard natural coal that burns slowly and gives intense
      heat [syn: {anthracite}, {anthracite coal}, {hard coal}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 anthracite /ɑ̃tʀasit/ 
  anthracite

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top