ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amphetamine

AE0 M F EH1 T AH0 M IY2 N   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amphetamine-, *amphetamine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amphetamine[N] แอมเฟตามีน, See also: ยาขยัน, ยาบ้า, ยาม้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amphetamineแอมฟิตะมีน [TU Subject Heading]
Amphetamineแอมเฟตามีน, ยา; แอมฟีตะมีน; แอมเฟตามีน; ยาแอมเฟตามีน; เอ็มเฟทตามิน; แอมเฟตตามีน; ยาม้า [การแพทย์]
Amphetamine abuseพฤติกรรมการใช้แอมฟิตะมีนในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Amphetamine Derivativesอนุพันธ์ของแอมเฟตามีน [การแพทย์]
Amphetamine Sulfateแอมเฟตตามีนซัลเฟต [การแพทย์]
Amphetamine-related disordersความผิดปกติเกิดจากการใช้แอมฟิตะมีนในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Amphetaminesแอมเฟตามีน, ยา; แอมเฟตตามีน; แอมเฟตามีน; แอมฟิตามินส์; ยาพวกแอมเฟตามีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just some amphetamines to wake her up.ยาต้านโรคซึมเศร้า,การดื่ม,ยา Alone (2007)
Could be amphetamine abuse. She's probablyอาจเกิดจากผลของแอมเฟตามีน เธออาจจะ Dying Changes Everything (2008)
Or cheating issues. Or amphetamine issues.หรือปัญหาเรื่องยาบ้า The Night of the Comet (2009)
Phenobarbital to sleep and amphetamines to wake up.โอเค ยาประเภทไหน Mutiny (2011)
So... the ME said both suicide killers had amphetamines in their system.นี่นะ ทาง ชันสูตรบอกว่า การฆ่าตัวตายของ มือสังหารเกิดจาก ยาบ้า ในระบบของพวกเขา Playtime (2012)
Meth amphetamine mixtures.เป็นเมธแอมเฟตามีนแบบผสม Brothers Hotchner (2013)
I'm going to save the amphetamines until takeoff.แอมเฟตามีนไว้หลังเครี่องขึ้น Allied (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาบ้า[N] amphetamine, Syn. ยาขยัน, ยาบ้า, ยาม้า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่า ฝีพายของเขาทุกคนล้วนแต่กินยาบ้าทั้งนั้น, Count unit: เม็ด, Thai definition: ยาเสพย์ติดที่กระตุ้นระบบประสาท ทำให้ร่างกายไม่ต้องการพักผ่อน
แอมเฟตามีน[N] amphetamine, Example: โรคจิตบางประเภทมีสาเหตุมาจากการใช้ยาบางอย่าง เช่น ยาม้า หรือแอมเฟตามีน ยานอนหลับ และฝิ่น, Thai definition: ชื่อยากระตุ้นประสาท, Notes: (อังกฤษ)
ยาขยัน[N] amphetamine, See also: amphetamine derivatives, Syn. ยากระตุ้นประสาท, Example: บางคนใช้สารเสพติดเป็นยาแก้เหนื่อย และเพิ่มพลัง เช่น ยาขยัน ม้าขาว เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาบ้า[n.] (yābā) EN: methamphetamine ; methamphetamine pills ; meth (vulg.) ; yaba   FR: méthamphétamines [fpl] ; ecstasy [m] ; ecsta [m] (abrév)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPHETAMINE AE0 M F EH1 T AH0 M IY2 N
AMPHETAMINES AE0 M F EH1 T AH0 M IY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amphetamine (n) ˈæmfˈɛtəmiːn (a1 m f e1 t @ m ii n)
amphetamines (n) ˈæmfˈɛtəmiːnz (a1 m f e1 t @ m ii n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安非他明[ān fēi tā míng, ㄢ ㄈㄟ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˊ, ] amphetamine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンフェタミン[, anfetamin] (n) amphetamine [Add to Longdo]
ヒロポン[, hiropon] (n) Philopon (banned Japanese brand-name methamphetamine) [Add to Longdo]
メタンフェタミン[, metanfetamin] (n) methamphetamine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amphetamine
   n 1: a central nervous system stimulant that increases energy
      and decreases appetite; used to treat narcolepsy and some
      forms of depression [syn: {amphetamine}, {pep pill},
      {upper}, {speed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top