ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alphabetic character

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alphabetic character-, *alphabetic character*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัวอักษร[n.] (tūa-aksøn) EN: alphabetic character ; script ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; caractère alphabétique [m] ; alphabet [m]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchstabenvorrat {m}alphabetic character set [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
英字[えいじ, eiji] (n) English letter; alphabetic character; (P) [Add to Longdo]
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] (n) {comp} alphabetic character set [Add to Longdo]
欧字集合[おうじしゅうごう, oujishuugou] (n) {comp} alphabetic character set [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character [Add to Longdo]
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]
欧字集合[おうじしゅうごう, oujishuugou] alphabetic character set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alphabetic character
   n 1: the conventional characters of the alphabet used to
      represent speech; "his grandmother taught him his letters"
      [syn: {letter}, {letter of the alphabet}, {alphabetic
      character}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top