ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alloy steel

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alloy steel-, *alloy steel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alloy steel[N] เหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alloy steelเหล็กกล้าผสมคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ เช่น โครเมียม โคบอลท์, ทองแดง, แมงกานีส, นิเกิล, ทั้งสเตน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alloy Steelเหล็กกล้าเจือโลหะ, โลหะผสมเหล็กกล้า [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alloy steel \Al"loy steel\
   Any steel containing a notable quantity of some other metal
   alloyed with the iron, usually chromium, nickel, manganese,
   tungsten, or vanadium.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alloy steel
   n 1: steel who characteristics are determined by the addition of
      other elements in addition to carbon

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top