ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agaves

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agaves-, *agaves*, agave
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา agaves มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *agaves*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agave[N] ต้นหางจระเข้, See also: ว่านหางจระเข้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agave(อะเกฟว, อะกา'เว) n. ต้นดอกโคม,พืชประเภทดอกโคม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bhagavadgitaภควัทคีตา [TU Subject Heading]
Agaveสัปปะรดเทศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... butI foundoutSerenagave him the green light for tonight.โอ้ คุณหมายถึง.. พวกเขา.. ยังไม่เคยมีเซ็กซ์กันหรอ? It's a Wonderful Lie (2008)
Thank you. it's the agave. i refuse to use sugar.ขอบคุณ ฉันใช้ผักน่ะ ฉันปฎิเสธที่จะใช้น้ำตาล Enough About Eve (2009)
- That was Mr Lagavuallan, director of floor zero.เฮ้ Upside Down (2012)
I would give good money just to see the look on Lagavullan's face right now!ถ้าได้เห็นสีหน้าของ ไอ้เจ้า Lagavulin ณ บัดนาว! Upside Down (2012)
Uh, Juma, would you call Dr. Dillman in Anagaville and ask him if he has a lion with blood type B?Juma, würden Sie Dr. Dillman in Anagaville anrufen und ihn fragen, ob er einen Löwen mit Blutgruppe B hat? King Clarence (1967)
When a person dies in my country and we set flame to the body and watch as it is consumed, we do not grieve for the body that is lost, for the Bhagavad-Gita assures us that as a man casts off worn-out garments and takes new ones,Wenn in meinem Land eine Person stirbt und wir den Körper verbrennen und zusehen, wie die Flammen ihn verzehren, trauern wir nicht um den verlorenen Körper. Denn in der Bhagavad Gita steht, dass die Seele den Körper abstreift und einen neuen bewohnt, wie ein Mann, der alte Kleider ablegt und neue anzieht. Audrey Rose (1977)
Yes, the Koran, the Bhagavad-Gita, the Talmud, the Bible, Old and New Testaments, the Tao Te Ching.Ja, der Koran, das Bhagavadgita, der Talmud, die Bibel, Altes und Neues Testament, der Tao Te Ching. Episode #2.21 (1991)
Now, our first candidate comes from Asia Minor is made from agave and bladderwort.Unser erster Kandidat kommt aus Kleinasien... und wurde aus Agaven und Wasserhelm hergestellt. Something Larry This Way Comes (1995)
I believe it's the Bhagavad Gita that says,Ich glaube daran, was die Bhagavad-Gita sagt: The Niece (1997)
It's not the Bhagavad-Gita.Es ist nicht die Bhagavad Gita. Back in the Saddle Again (2002)
12-year Lagavulin, if I'm not mistaken.Ein zwölf Jahre alter Lagavulin, wenn ich mich nicht irre. Origin (2004)
You remember Lady Agavni?Du erinnerst Tante "Agavni"? Lovelorn (2005)
Lady Agavni?Tante Agavni? Lovelorn (2005)
How can I ever forget her.Wie könnte ich Tante Agavni vergessen. Lovelorn (2005)
Lady Agavni is going to charge you for that in the next world.Im Jenseits verlangt Madam Agavni die Rechnung von dir. Lovelorn (2005)
He just did a translation of the Bhagavad-Gita.Er übersetzte die Bhagavad-Gita. Bridesmaids Revisited (2006)
Poet, red face, not gay, Bhagavad-Gita, perv.Dichter, rotes Gesicht, nicht schwul, Bhagavad-Gita, pervers. Bridesmaids Revisited (2006)
We will deploy to the Agave Ridge rifle range.Wir rücken ab zum "Agave-Ridge" -Schießstand. The Hills Have Eyes II (2007)
It's a mishmash of quotes from the Koran, the Torah, the gospels of Bhagavad-Gita... All the major religious works, from what we can tell.Es ist ein Mischmasch an Zitaten aus dem Koran, der Tora, den Evangelien der Bhagavad-Gita... all den großen religiösen Schriften, soweit wir das sagen können. The Awakening (2007)
After witnessing the explosion J. Robert Oppenheimer quoted a fragment of the Bhagavad-Gita declaring, "I am become death, the destroyer of worlds."Nachdem er die Explosion gesehen hatte, zitierte J. Robert Oppenheimer ein Fragment der Bhagavad Gita. Er sagte: "Ich bin zum Tod geworden, zum Zerstörer von Welten." The Turk (2008)
Karl Marx says to share all resources- Laut Bhagavat Gita gehört alles allen. - Klappe! 3 Idiots (2009)
Hey, do I mock you with the Bhagavad-Gita every time you scarf down a Whopper? Hey, what's going on?Hey, ziehe ich dich mit Bhagavad-Gita auf, jedes Mal, wenn du einen Whopper runter schlingst? The Financial Permeability (2009)
In the Bhagavata Purana, which is an ancient Sanskrit history, theres a description of a spacecraft, that was piloted by a King named Shol'va.In der Bhagavata Purana, was eine antike Sanskrit Geschichte ist, gibt es eine Beschreibung eines Raumfahrzeugs, das geflogen wurde von einem König namens Shol'va. Chariots, Gods and Beyond (2009)
"Lagavulin, product of Scotland. "Lagavulin, hergestellt in Schottland. Friday the 13th (2009)
This is 100% pure agave.Das ist 100% reiner Agavensaft. Hair (2010)
Lagavulin, from the island of Islay.Lagavulin. Von der Insel von Islay. A Good Day's Work (2010)
Om Namo Bhagavate Vasudevaya(erneutes Staunen) Om Namo Bhagavate Vasudevaya. My Life in Orange (2011)
Om Namo Bhagavate VasudevayaOm Namo Bhagavate Vasudevaya. My Life in Orange (2011)
Om Namo Bhagavate VasudevayaOm Namo Bhagavate Vasudevaya. My Life in Orange (2011)
What's not possible again?...Vasudevaya. Om Namo... Bhagavate Vasudevaya... My Life in Orange (2011)
Because we want to be part of this wonder-wonderful village Lili?Denn auch wir wollen eine Teil von diese wunder-wunderbare Ort sein! Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. My Life in Orange (2011)
What you so crassly referred to as my "syrup"... is my Michoacán shade-grown agave nectar, my personal sweetener.Was Sie so grob als mein "Sirup bezeichnen... ist mein Michoacán-Nektar von im Schatten gewachsenen Agaven, mein persönliches Süßungsmittel. Overwatch (2011)
This is Hagavadallin.Das ist Hagavadallin. Either Way (2011)
I would give good money just to see the look on Lagavulin's face right now...Ich würde viel dafür geben, wenn ich jetzt Lagavulins Gesicht sehen könnte. Upside Down (2012)
Ladies and gentlemen, the final whisky in our initial tasting, number five, is, as you'll see on your chart, a Lagavulin.Meine Damen und Herren... der letzte Whisky unserer ersten Runde, Nr. 5... ist, wie Sie auf Ihrer Karte sehen, ein Lagavulin. The Angels' Share (2012)
Lagavulin, 16 years old from the Isle of Islay.Lagavulin, 16 Jahre alt, von der Insel Islay. The Angels' Share (2012)
Agave Ceramic Studio in Calabasas.Agave Ceramic Studio in Calabasas. Skin Deep (2012)
- Agave Studio, Palmwood Drive.- Agave Studio, Palmwood Drive. Skin Deep (2012)
Eric, we're approaching Agave Studios.Eric, wir sind gleich an den Agave Studios. Skin Deep (2012)
Do you guys have any agave?- Habt ihr Agavensaft? Pepperwood (2013)
And for you, Lagavulin.Und für Sie, Lagavulin. Good Will Haunting (2013)
Gita ශ්ලෝක read .. If the Koran is right ..Soll ich Verse aus der Bhagavad Gita, dem Koran oder der Bibel lesen? PK (2014)
Gluten-free pancakes with agave syrup?Morgen. Glutenfreie Pfannkuchen mit Agavensirup? Should've Been a Cowboy (2014)
Eternity and bliss drenched in the nectar of the noble blue agave. Sounds like a freaking Buñuel movie.Von nun an bis in die Ewigkeit, in den Nektar blaublütiger Agaven getunkt. Mistress (2014)
It's gonna be blue agave...An der blauen Agave. Mistress (2014)
You ever find that beach and blue agave, you let me know.Sag Bescheid, wenn du den Strand und die Blaue Agave findest. The Take (2014)
Uh, this gentleman will have the Lagavulin 25--Der Gentleman nimmt den Lagavulin 25... Uber Ray (2014)
I made them with cricket flour, hemp, and agave.Ich hab sie aus Grillenmehl, Hanf und Agave gemacht. Bassholes (2015)
It was popular back before the deserts swallowed up the last agave plants.Das war beliebt, bevor die Wüsten die letzten Agave-Pflanzen verschlungen haben. Honor Among Thieves (2015)
Honey or agave nectar?Honig oder Agavensirup? The Boss (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAGAVAN R AA1 G AH0 V AA2 N
RAGAVAN'S R AA1 G AH0 V AA2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agave (n) ˈəgˈɛɪviː (@1 g ei1 v ii)
agaves (n) ˈəgˈɛɪvɪz (@1 g ei1 v i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
龙舌兰[lóng shé lán, ㄌㄨㄥˊ ㄕㄜˊ ㄌㄢˊ, / ] Agave americana (poisonous desert plant of Mexico); tequila, #60,025 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
竜舌蘭;龍舌蘭[りゅうぜつらん;リュウゼツラン, ryuuzetsuran ; ryuuzetsuran] (n) (1) (uk) agave; maguey; (2) American aloe; century plant (Agave americana) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top