ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

african marigold

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -african marigold-, *african marigold*, african marigol
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
african marigoldn. ชื่อพรรณไม้ดอกของเม็กซิโก (Aztec marigold, big marigold)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวเรือง[n.] (dāoreūang) EN: African marigold ; Aztec marigold ; Big marigold ; American marigold   FR: souci [m] ; oeillet d'inde [m]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marigold \Mar"i*gold\, n. [Mary + gold.] (Bot.)
   A name for several plants with golden yellow blossoms,
   especially the {Calendula officinalis} (see {Calendula}), and
   the cultivated species of {Tagetes}.
   [1913 Webster]
 
   Note: There are several yellow-flowered plants of different
      genera bearing this name; as, the {African marigold} or
      {French marigold} of the genus {Tagetes}, of which
      several species and many varieties are found in
      gardens. They are mostly strong-smelling herbs from
      South America and Mexico: {bur marigold}, of the genus
      {Bidens}; {corn marigold}, of the genus {Chrysanthemum}
      ({Chrysanthemum segetum}, a pest in the cornfields of
      Italy); {fig marigold}, of the genus
      {Mesembryanthemum}; {marsh marigold}, of the genus
      {Caltha} ({Caltha palustris}), commonly known in
      America as the {cowslip}. See {Marsh Marigold}.
      [1913 Webster]
 
   {Marigold window}. (Arch.) See {Rose window}, under {Rose}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 African \Af"ri*can\, a. [L. Africus, Africanus, fr. Afer
   African.]
   Of or pertaining to Africa.
   [1913 Webster]
 
   {African hemp}, a fiber prepared from the leaves of the
    {Sanseviera Guineensis}, a plant found in Africa and
    India.
 
   {African marigold}, a tropical American plant ({Tagetes
    erecta}).
 
   {African oak} or {African teak}, a timber furnished by
    {Oldfieldia Africana}, used in ship building.
    [1913 Webster]
 
   {African violet} .
 
   {African-American}, see {African-American}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 African marigold
   n 1: a stout branching annual with large yellow to orange flower
      heads; Mexico and Central America [syn: {African marigold},
      {big marigold}, {Aztec marigold}, {Tagetes erecta}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top