ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affiche

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affiche-, *affiche*
Possible hiragana form: あっふぃちぇ
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบปิด[n.] (baipit) EN: poster   FR: affiche [f]
ใบปิดหนัง[n. exp.] (baipit nang) EN: movie poster   FR: affiche de cinéma [f]
ใบปิดภาพยนตร์[n. exp.] (baipit phāpphayon) EN: movie poster   FR: affiche de cinéma [f]
ใบปิดประกาศ[n. exp.] (baipit prakāt) EN: poster   FR: affiche [f]
ใบประกาศ[n.] (baiprakāt) EN: poster ; handbill ; notice ; circular   FR: affiche [f]
ผู้ปิดประกาศ[n. exp.] (phū pit prakāt) FR: afficheur [m] ; placardeur [m] (vx)
โปสเตอร์[n.] (pōstoē = pōsatoē) EN: poster   FR: poster [m] (anglic.) ; affiche [f]
แสดง[v.] (sadaēng) EN: indicate ; mark ; show ; direct ; reveal   FR: indiquer ; montrer ; exprimer ; révéler ; symboliser ; manifester ; afficher ; faire montre de (loc.)

French-Thai: Longdo Dictionary
affiche(n ) |f| รูปโฆษณาติดผนัง, โปสเตอร์ เช่น L'affiche de théâtre se découvre dans la rue, dans n'importe quel espace public, perdue dans une forêt de panneaux, pancartes, enseignes, publicités.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affiche \Af`fiche"\, n. [F., fr. afficher to affix.]
   A written or printed notice to be posted, as on a wall; a
   poster; a placard.
   [Webster 1913 Suppl.]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 affiche /afiʃ/ 
  notice; placard; poster

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 affiche /ɑfiʃə/
  notice; placard; poster

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top