ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aegean

EY2 JH IY1 AH0 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aegean-, *aegean*
Possible hiragana form: あえげあん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegean(ไอจี' อัน) adj., n. ชื่อทะเลในเมดิเทเรเนียนอยู่ระหว่างกรีกกับตุรกี., Syn. Aegean Sea

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Themistokles watches the bodies of his men turn the Aegean red with blood.Themistoclesเห็นศพคนของพวกเขา... ...เพื่อเปิดสีแดงทะเลอีเจียนด้วยเลือด. 300: Rise of an Empire (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะเลเอเจี้ยน[n. prop.] (Thalē Ējīen) EN: Aegean Sea   FR: mer Égée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AEGEAN EY2 JH IY1 AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱琴海[Ài qín Hǎi, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ ㄏㄞˇ, / ] Aegean Sea, #41,167 [Add to Longdo]
爱琴[Ài qín, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ, / ] Aegean (sea between Greece and Turkey), #228,148 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エーゲ文明[エーゲぶんめい, e-ge bunmei] (n) Aegean civilization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AEgean \[AE]*ge"an\, a. [L. Aegeus; Gr. ?.]
   Of or pertaining to the sea, or arm of the Mediterranean sea,
   east of Greece. See {Archipelago}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Aegean
   adj 1: of or relating to or characteristic of the prehistoric
       Aegean civilization
   2: of or relating to or bordering the Aegean Sea; "Aegean
     islands"
   n 1: an arm of the Mediterranean between Greece and Turkey; a
      main trade route for the ancient civilizations of Crete and
      Greece and Rome and Persia [syn: {Aegean}, {Aegean Sea}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top