ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advisedly

AE0 D V AY1 Z AH0 D L IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advisedly-, *advisedly*, advised
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advisedly[ADV] อย่างพิจารณาแล้ว, Syn. thoughtfully, consciously, intentionally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)

English-Thai: Nontri Dictionary
unadvisedly(adv) อย่างผลีผลาม,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVISEDLY AE0 D V AY1 Z AH0 D L IY0
ADVISEDLY AH0 D V AY1 Z AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advisedly (a) ˈədvˈaɪzɪdliː (@1 d v ai1 z i d l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advisedly \Ad*vis"ed*ly\, adv.
   1. Circumspectly; deliberately; leisurely. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. With deliberate purpose; purposely; by design. "Advisedly
    undertaken." --Suckling.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advisedly
   adv 1: with intention; in an intentional manner; "he used that
       word intentionally"; "I did this by choice" [syn:
       {intentionally}, {deliberately}, {designedly}, {on
       purpose}, {purposely}, {advisedly}, {by choice}, {by
       design}] [ant: {accidentally}, {by chance},
       {circumstantially}, {unexpectedly}, {unintentionally}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top