ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advertising agency

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advertising agency-, *advertising agency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advertising agency[N] ธุรกิจโฆษณา, See also: หน่วยงานที่ประกอบธุรกิจโฆษณา, Syn. advertising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advertising agencyหน่วยงานโฆษณา, บริษัทโฆษณา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advertising agencyHe works for an advertising agency.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวแทนโฆษณา[N] advertising agency, Example: ครอบครัวของตัวแทนโฆษณาไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงโชคครั้งนี้, Thai definition: ผู้ทำหน้าที่สร้างโฆษณาขึ้นมาตามความต้องการของนายจ้างผู้เป็นเจ้าของสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทโฆษณา[n. exp.] (børisat khōtsanā = børisat khōsanā) EN: advertising agency   FR: agence publicitaire [f] ; agence de publicité [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeigenbüro {n}; Werbungsmittler {m} | Anzeigenbüros {pl}advertising agency | advertising agencies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
広告社[こうこくしゃ, koukokusha] (n) advertising agency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advertising agency
   n 1: an agency that designs advertisement to call public
      attention to its clients [syn: {advertising agency}, {ad
      agency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top