ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adventist

AE1 D V EH2 N T IH0 S T   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adventist-, *adventist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Adventist[N] สมาชิกของศาสนาคริสต์ที่มีความเชื่อร่วมกัน, See also: สมาชิกของศาสนาคริสต์ที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสต์จะมาจุติในโลกอีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventist(แอด' เวนทิสทฺ) n. สมาชิกของนิกายคริสเตียนที่เชื่อถือว่าพระเยซูคริสจะมาจุติในโลกอีกครั้งที่สอง., Syn. Second Adventist

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adventist (n ) ผู้ที่รอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ (เพื่อรับพวกเขาไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์ ตามพระสัญญาที่พระองค์ได้ให้ไว้ใน พระธรรมยอห์น 14:1-3 ในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล)
Image:

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVENTIST    AE1 D V EH2 N T IH0 S T
ADVENTISTS    AE1 D V EH2 N T IH0 S T S
ADVENTISTS    AE1 D V EH2 N T IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Adventist    (n) ˈædvəntɪst (a1 d v @ n t i s t)
Adventists    (n) ˈædvəntɪsts (a1 d v @ n t i s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
再臨派[さいりんは, sairinha] (n) Adventists [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adventist \Ad"vent*ist\, n.
   One of a religious body, embracing several branches, who look
   for the proximate personal coming of Christ; -- called also
   {Second Adventists}. --Schaff-Herzog Encyc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Adventist
   n 1: a member of Christian denomination that expects the
      imminent advent of Christ [syn: {Adventist}, {Second
      Adventist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top