ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

addressee

AE2 D R EH0 S IY1   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -addressee-, *addressee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addressee[N] ผู้รับ

English-Thai: Nontri Dictionary
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
addresseeThey confused the names of the sender and the addressee.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับ[n.] (phūrap) EN: receiver ; recipient ; addressee ; grantee   FR: destinataire [m] ; bénéficiaire [m] ; accepteur [m]
ผู้รับจดหมาย [n.] (phūrap jotmāi) EN: addressee   FR: destinataire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDRESSEE AE2 D R EH0 S IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
addressee (n) ˌædrɛsˈiː (a2 d r e s ii1)
addressees (n) ˌædrɛsˈiːz (a2 d r e s ii1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收货人[shōu huò rén, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, / ] addressee; person receiving mail, #72,783 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宛名(P);宛て名;あて名[あてな, atena] (n) (addressee's) name; (recipient's) name and address; (P) [Add to Longdo]
案下[あんか, anka] (n) under the table; word of respect added to the addressee's name on a letter [Add to Longdo]
机下;几下[きか, kika] (n) (1) word of respect added to the addressee's name on a letter; (2) under the desk [Add to Longdo]
御前[ごぜん;ごぜ;みまえ, gozen ; goze ; mimae] (n) (fem) (pol) (See 脇付) word used after an addressee's name in a formal letter [Add to Longdo]
受信人[じゅしんにん, jushinnin] (n) addressee [Add to Longdo]
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] (n) {comp} registered mail to addressee in person; PD PR [Add to Longdo]
清穆[せいぼく, seiboku] (n,adj-no) gentle and pure (used in letters to celebrate the health and happiness of the addressee) [Add to Longdo]
相手[あいて, aite] (n) (1) companion; partner; company; (2) other party; addressee; (3) opponent (sports, etc.); (P) [Add to Longdo]
送付先[そうふさき, soufusaki] (n) addressee [Add to Longdo]
名宛人[なあてにん, naatenin] (n) addressee [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Addressee \Ad`dress*ee"\, n.
     One to whom anything is addressed.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  addressee
      n 1: one to whom something is addressed

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top