Search result for

addle

(64 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -addle-, *addle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addle[ADJ] เน่า (ไข่), Syn. rotten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addle(แอด' เดิล) vt., vi. ทำให้ยุ่ง, ทำให้, ทำใ้ห้เสีย, ทำให้สับสน (confuse)
addle-brainedadj. ซึ่งมีจิตที่สับสน hare-Ant. simple-minded
addlepated(แอด' เดิลเพททิด) adj., โง่, จิตสับสน (foolish, silly, addle-brained)
astraddle(แอสแทรด'เดิล) adj.,adv. ถ่างขา, เหยียดขาทั้งสองออกจากกัน, คร่อม (ม้า)
packsaddlen. อานม้าสำหรับใส่สัมภาระบนหลังม้า
paddle(แพค'เดิล) n.,vt.,vi. พาย,แกว่ง,กวน,แกว่งน้ำ,เดินเตาะแตะ,เขี่ยด้วยมือ แพดเดิล <คำอ่าน>หมายถึง อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอีกตัวหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับก้านควบคุม (joystick) ผิดกันแต่ว่า ที่จับของแพดเดิลนี้จะมีลักษณะเป็นปุ่มกลม ๆ แทนที่จะเป็นแท่งยาวแบบก้านควบคุม ปุ่มดังกล่าว จะใช้มือบิดหมุนไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ มักใช้ในการเล่นเกมส์เท่านั้น, See also: paddler n.
paddle steamern. เรือกลไฟสมัยก่อนที่มีล้อติดข้างบน
paddle tennisn. กีฬาเทนนิสชนิดหนึ่ง
paddle wheeln. ล้อใบจักรของเรือกลไฟสมัยก่อน.
paddlefootn. ทหารราบ pl. paddlfeet

English-Thai: Nontri Dictionary
addle(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เสีย
astraddle(adj) คร่อม
paddle(n) ใบพาย,ใบพัด,ใบจักร,ครีบสัตว์
paddle(vi) พายเรือ,ลงน้ำ,แกว่งเท้า,เดินเตาะแตะ
paddle(vt) พายเรือ,แกว่ง
saddle(n) อานรถ,อานม้า,สันหนังสือ,สันเขา,สันหลัง
saddle(vt) ผูกอาน,ใส่อาน
saddler(n) คนทำอานม้า,คนขายอานม้า
straddle(vi) กางขา,ถ่างขา,นั่งคร่อม
swaddle(vt) พัน,ผูกมัด,โพก,ห่อ,หุ้ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Has your brain been addled by too much greasy food?สมองของนายต้องสับสนเพราะอาหารที่มากเกินไป Episode #1.2 (2009)
The charm of your drug addled candour knows no bounds.เสน่ห์ในความเถรตรง จากฤทธิ์ยาของคุณไร้ขอบเขตจริงๆ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
And Addler was just the diversion.และไอรีน แอดเลอร์ถูกใช้ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ Sherlock Holmes (2009)
- Axl saving Sue? - I guess video games did addle his brain.แอ็กเซลช่วยซูไว้หรอ คิดว่าวีดีโอคงทำสมองเขาสับสน The Diaper Incident (2010)
They've addled his brain and yellowed his teeth.ไร้สาระ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Soon, I will be sultan, not that addlepated twit. -And then I stuff the crackers down his throat!ในไม่ช้า ข้าจะเป็นสุลต่าน ไม่ใช่เจ้าโง่นั่น และข้าจะยัดขนมปังเหล่านั้นเข้าไปในลำคอมันเอง! Aladdin (1992)
- You're assuming I have any understanding of how that man's addled brain works.คุณกำลังคิดว่าผมรู้ซึ้งถึง งานสติแตกของผู้ชายคนนั้นแค่ไหน The Arrival (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่อ[V] wilt, See also: addle, wither, shrivel, Syn. เหี่ยวยุบ, เหี่ยวแฟบ, Example: การขาดวิตามินบีหนึ่งทำให้ประสาทตาฝ่อลีบและเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว, Thai definition: ไม่เติบโตอย่างที่ควร, เหี่ยวยุบไปก่อนเวลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาน[n.] (ān) EN: saddle   FR: selle [f] ; siège [m]
อานม้า[n. exp.] (ān mā) EN: saddle   FR: selle de cheval [f]
อานรถ[n.] (ān rot) EN: seat ; saddle   FR: siège [m] ; selle [f]
ฝีพาย[n.] (fīphāi) EN: oarsman ; crew ; paddler ; rower   
แจว[n.] (jaēo) EN: oar ; long oar ; paddle ; scull   FR: aviron [m] ; rame [f]
กรรเชียง[n.] (kanchīeng) EN: oar ; scull ; paddle   FR: rame [f] ; aviron [m]
กรรเชียง[v.] (kanchīeng) EN: paddle ; row   FR: ramer
กรรเชียงปู[X] (kanchīeng pū) EN: crab paddle-leg   
ขี่ [v.] (khī) EN: ride ; straddle   FR: monter ; chevaucher
คร่อม[v.] (khrǿm) EN: bestride ; straddle ; bridge   FR: enfourcher ; enjamber ; chevaucher

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDLE    AE1 D AH0 L
ADDLED    AE1 D AH0 L D
ADDLEMAN    AE1 D AH0 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
addle    (v) (a1 d l)
addled    (v) (a1 d l d)
addles    (v) (a1 d l z)
addle-head    (n) - (a1 d l - h e d)
addle-heads    (n) - (a1 d l - h e d z)
addle-pated    (j) - (a1 d l - p ei2 t i d)
addle-brained    (j) - (a1 d l - b r ei n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
アエクィデンステトラメルス[, aekuidensutetoramerusu] (n) saddle cichlid (Aequidens tetramerus) [Add to Longdo]
キツネベラ[, kitsunebera] (n) Hawaiian hogfish (Bodianus albotaeniatus); tarry hogfish (Bodianus bilunulatus); saddleback hogfish (Bodianus bilunulatus) [Add to Longdo]
クラカケザメ[, kurakakezame] (n) saddle carpetshark (Cirrhoscyllium japonicum, species found in Japan) [Add to Longdo]
サドル[, sadoru] (n) saddle; (P) [Add to Longdo]
サドルシューズ[, sadorushu-zu] (n) saddle shoes [Add to Longdo]
サドルバックバタフライフィッシュ;インドスダレ[, sadorubakkubatafuraifisshu ; indosudare] (n) blackwedged butterflyfish (Chaetodon falcula); saddled butterflyfish; pigface coralfish; sickle butterflyfish; Indian double-saddle butterflyfish [Add to Longdo]
サドルラス[, sadorurasu] (n) saddle wrasse (Thalassoma duperrey) [Add to Longdo]
シマキンチャクフグ[, shimakinchakufugu] (n) Valentin's sharpnose puffer (Canthigaster valentini); black-saddle toby [Add to Longdo]
スダレチョウチョウウオ[, sudarechouchouuo] (n) Pacific double-saddle butterflyfish (Chaetodon ulietensis); sickle butterflyfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addle \Ad"dle\, v. t. & i. [OE. adlen, adilen, to gain, acquire;
   prob. fr. Icel. ["o][eth]lask to acquire property, akin to
   o[eth]al property. Cf. {Allodial}.]
   1. To earn by labor. [Prov. Eng.] --Forby.
    [1913 Webster]
 
   2. To thrive or grow; to ripen. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
       Kill ivy, else tree will addle no more. --Tusser.
    [1913 Webster] Addle-head
    Addle-brain

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addle \Ad"dle\, n. [OE. adel, AS. adela, mud.]
   [1913 Webster]
   1. Liquid filth; mire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Lees; dregs. [Prov. Eng.] --Wright.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addle \Ad"dle\, a.
   Having lost the power of development, and become rotten, as
   eggs; putrid. Hence: Unfruitful or confused, as brains;
   muddled. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addle \Ad"dle\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Addled}; p. pr. & vb.
   n. {Addling}.]
   To make addle; to grow addle; to muddle; as, he addled his
   brain. "Their eggs were addled." --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 addle
   v 1: mix up or confuse; "He muddled the issues" [syn: {addle},
      {muddle}, {puddle}]
   2: become rotten; "addled eggs"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top