ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

addendum

AH0 D EH1 N D AH0 M   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -addendum-, *addendum*
Possible hiragana form: あっでんづん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
addendum[N] ใบแทรก (โดยเฉพาะสำหรับหนังสือ), See also: ภาคผนวก, คำเพิ่มเติม
addendum[N] สิ่งที่เพิ่มเข้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
addendum(อะเดน' เดิม) n. (pl. -da) สิ่งที่เพิ่มเข้า, การเพิ่มหรือบวกเข้า, ภาคผนวก

English-Thai: Nontri Dictionary
addendum(n) ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
addendumข้อเพิ่มเติม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
addendumบทเพิ่มเติม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Actually, I have an addendum to that.จริงๆแล้วฉันมีอะไรเพิ่มเติมนิดนึง If It's Only in Your Head (2009)
As for the shower capacity issue, I cite addendum J.ส่วนกรณีปริมาณคนในห้องอาบน้ำ ฉันขออ้างอิงถึงแอดเดนดัม เจ. The Agreement Dissection (2011)
- No, and I'm not going to, because Figgins put an addendum to my application talking about my suspension.-ไม่ ฉันไม่ได้ เพราะฟิกกินส์ต่อเติมใบสมัครของฉัน เรื่องที่ฉันถูกพักการเรียน Yes/No (2012)
Yet Carrie Mathison's addendum to your file contradicts that.แต่คำพูดของแคร์รี่ แมททิสันในเอกสารค้านกับคำพูดคุณ Q&A (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบแทรก[N] insert, See also: addendum, supplement, inset, Syn. ใบเสริม, Example: แผนที่พิมพ์อยู่บนใบแทรกของประกาศในหนังสือพิมพ์ แสดงที่ที่เกิดการฆาตกรรมกองโจรอินโดนีเซีย, Count unit: ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์
ใบเสริม[N] insert, See also: addendum, supplement, inset, Syn. ใบแทรก, Count unit: ใบ, Thai definition: แผ่นกระดาษมีข้อความประกาศหรือโฆษณาเป็นต้นที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาคผนวก[n. exp.] (phāk phanūak) EN: appendix ; supplement ; addendum ; annex   FR: appendice [m] ; addenda [m inv.] ; annexe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADDENDUM AH0 D EH1 N D AH0 M
ADDENDUMS AH0 D EH1 N D AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
addendum (n) ˈədˈɛndəm (@1 d e1 n d @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补遗[bǔ yí, ㄅㄨˇ ㄧˊ, / ] addendum, #94,094 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachtrag {m}; Anhang {m}; Zusatz {m} | Nachträge {pl}; Anhänge {pl}addendum | addenda [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
追補[ついほ, tsuiho] (n,adj-no) {comp} addenda; addendum [Add to Longdo]
追録[ついろく, tsuiroku] (n,vs) postscript; addendum [Add to Longdo]
別添[べってん, betten] (n,vs) attachment; annexation; addendum; appendix [Add to Longdo]
補論[ほろん, horon] (n) addendum [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
追補[ついほ, tsuiho] addenda, addendum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Addendum \Ad*den"dum\, n.; pl. {Addenda}. [L., fr. addere to
   add.]
   A thing to be added; an appendix or addition.
   [1913 Webster]
 
   {Addendum circle} (Mech.), the circle which may be described
    around a circular spur wheel or gear wheel, touching the
    crests or tips of the teeth. --Rankine.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 addendum
   n 1: textual matter that is added onto a publication; usually at
      the end [syn: {addendum}, {supplement}, {postscript}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top