ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adamantly

AE1 D AH0 M AH0 N T L IY0   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adamantly-, *adamantly*, adamant
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But they adamantly denied that any prosecution was in any...แต่เขาปฏิเสธหนักแน่นว่า \ ไม่มีการฟ้องร้องใดๆที่... Unforgiven (2011)
The Kol I remember was adamantly against hell on earth.จำได้ว่านายเคยยืนกรานต่อต้านนรกบนดิน Graduation (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADAMANTLY AE1 D AH0 M AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adamantly (n) ˈædəmənjliː (a1 d @ m @ n y l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
無骨一徹;武骨一徹[ぶこついってつ, bukotsuittetsu] (n,adj-na) rustic; boorish; uncouth; adamantly sticking to being boorish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  adamantly
      adv 1: inflexibly; unshakably; "adamantly opposed to the
             marriage"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top