ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acuminate

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acuminate-, *acuminate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acuminate[ADJ] ซึ่งมีปลายแหลมเรียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acuminate(อะคู' มิเนท) adj.,vt. ซึ่งมีปลายแหลมเรียว,ทำให้คม, ทำให้มีไหวพริบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acuminateเรียวแหลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鋭先形[えいせんけい, eisenkei] (adj-no) acuminate (i.e. sharp shape of leaf); apiculate [Add to Longdo]
鋭尖形[えいせんけい, eisenkei] (n,adj-no) acuminate (of the shape of a leaf tip) [Add to Longdo]
鋭頭[えいとう, eitou] (n,adj-no) (See 鈍頭) acute (of the shape of a leaf); acuminate; pointed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acuminate \A*cu"mi*nate\, a. [L. acuminatus, p. p. of acuminare
   to sharpen, fr. acumen. See {Acumen}.]
   Tapering to a point; pointed; as, acuminate leaves, teeth,
   etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acuminate \A*cu"mi*nate\, v. t.
   To render sharp or keen. [R.] "To acuminate even despair."
   --Cowper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acuminate \A*cu"mi*nate\, v. i.
   To end in, or come to, a sharp point. "Acuminating in a cone
   of prelacy." --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acuminate
   adj 1: (of a leaf shape) narrowing to a slender point
   v 1: make sharp or acute; taper; make (something) come to a
      point

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top