ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actable

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actable-, *actable*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actable(แอค' ทะเบิล) adj. สามารถขึ้นแสดงได้
intractable(อินแทรค'ทะเบิล) adj. ไม่เชื่อง,ดื้อ,หัวแข็ง,ว่ายาก,ควบคุมยาก,รักษาได้ยาก., See also: intractability n. intractably adv., Syn. stubborn ###A. docile,compliant
tractable(แทรค'ทะเบิล) adj. จัดการได้ง่าย,สอนง่าย,ยอมง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,แปรรูปได้ง่าย., See also: tractability n. tractableness n. tractably adv., Syn. docile,amenable

English-Thai: Nontri Dictionary
intractable(adj) ดื้อดึง,ว่ายาก,หัวแข็ง,ไม่เชื่อง,รักษายาก
tractable(adj) ว่าง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,สอนง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive   FR: docile ; complaisant
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable   FR: être un bon à rien
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing   FR: coquin ; espiègle ; fripon
เหลือขอ[adj.] (leūakhø) EN: incorrigible ; intractable ; unruly ; refractory ; recalcitrant   FR: incorrigible ; irréductible ; réfractaire ; récalcitrant
สอนยาก[v. exp.] (søn yāk) EN: intractable   
ว่าง่าย[adj.] (wā-ngāi) EN: tractable ; docile   FR: docile ; obéissant

Japanese-English: EDICT Dictionary
リトラクタブル[, ritorakutaburu] (n) retractable [Add to Longdo]
リトラクタブルヘッドランプ[, ritorakutaburuheddoranpu] (n) retractable headlamp [Add to Longdo]
角角しい;角々しい[かどかどしい, kadokadoshii] (adj-i) intractable; angular [Add to Longdo]
御しやすい;御し易い[ぎょしやすい, gyoshiyasui] (adj-i) tractable; docile; biddable [Add to Longdo]
伸縮自在[しんしくじざい;しんしゅくじざい, shinshikujizai ; shinshukujizai] (adj-na,adj-no) elastic; flexible; telescoping; expandable; retractable; extensible [Add to Longdo]
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate [Add to Longdo]
与し易い[くみしやすい, kumishiyasui] (adj-i) easy to deal with; tractable; manageable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actable \Act"a*ble\, a.
   Capable of being acted.            --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actable
   adj 1: capable of being acted; suitable for the stage; "an
       actable scene" [ant: {unactable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top