ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acquiesce

AE2 K W IY0 EH1 S   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acquiesce-, *acquiesce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquiesce[VI] ยอมทำตาม, See also: ยอมรับ, เห็นด้วยอย่างเงียบๆ, Syn. consent, comply, submit
acquiesce in[PHRV] เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย, Syn. agree to
acquiesce to[PHRV] เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย, Syn. agree to
acquiescence[N] การยอมตาม, See also: การยอมรับ, ความเห็นพ้อง, Syn. submission, resignation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,

English-Thai: Nontri Dictionary
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acquiescenceการยอมรับโดยปริยายที่ทำให้เสียสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acquiescence in Respondingการคล้อยตาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The end of a regime that acquiesces to disorder.ในตอนท้ายของระบอบการ ปกครอง ที่ยินดีที่จะผิดปกติ Star Wars: The Force Awakens (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acquiesceHe acquiesced in his father's decision.
acquiesceThe son acquiesced in his parents' wishes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอนอ่อน[V] comply, See also: acquiesce, assent, accede, yield, Syn. ผ่อนตาม, ยอมตาม, Ant. ขัดขืน, Example: สหรัฐไม่อาจกดดันรัฐบาลไทยได้อย่างเต็มที่ เพราะไทยไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามสหรัฐ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอนอ่อน[v.] (ōn-øn) EN: comply ; acquiesce ; assent ; accede ; yield   FR: transiger ; concéder
ปล่อยเลยตามเลย[v. exp.] (plǿi loēitāmloēi) EN: let go ; do nothing ; acquiesce ; allow to happen   
ยินยอม[v.] (yinyøm) EN: agree ; consent to ; allow ; acquiesce to/in ; permit ; allow   FR: consentir à ; acquiescer
ยอมรับ[v.] (yømrap) EN: accept ; agree ; admit ; acknowledge ; recognize ; admit the existence of ; concur ; acquiesce   FR: accepter ; admettre ; acquiescer ; consentir ; avouer
ยอมตาม[v.] (yømtām) EN: yield ; give way to ; acquiesce ; conform ; accord   FR: accéder à ; obéir ; suivre ; se conformer ; se plier à ; se soumettre

CMU English Pronouncing Dictionary
ACQUIESCE AE2 K W IY0 EH1 S
ACQUIESCED AE2 K W IY0 EH1 S T
ACQUIESCENCE AE2 K W IY0 EH1 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquiesce (v) ˌækwɪˈɛs (a2 k w i e1 s)
acquiesced (v) ˌækwɪˈɛst (a2 k w i e1 s t)
acquiesces (v) ˌækwɪˈɛsɪz (a2 k w i e1 s i z)
acquiescent (j) ˌækwɪˈɛsnt (a2 k w i e1 s n t)
acquiescence (n) ˌækwɪˈɛsns (a2 k w i e1 s n s)
acquiescences (n) ˌækwɪˈɛsnsɪz (a2 k w i e1 s n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクイエス;アクウィエス[, akuiesu ; akuuiesu] (n) acquiesce [Add to Longdo]
承諾[しょうだく, shoudaku] (n,vs,adj-no) consent; acquiescence; agreement; (P) [Add to Longdo]
黙従[もくじゅう, mokujuu] (n,vs) acquiesce [Add to Longdo]
唯唯諾諾;唯々諾々[いいだくだく(uK), iidakudaku (uK)] (adj-t,adv-to) (See 唯々諾々として) quite willingly; readily; with acquiescence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquiesce \Ac`qui*esce"\, v. i. [imp. & p. p. {Acquiesced}; p.
   pr. & vb. n. {Acquiescing}] [L. acquiescere; ad + quiescere
   to be quiet, fr. quies rest: cf. F. acquiescer. See {Quiet}.]
   1. To rest satisfied, or apparently satisfied, or to rest
    without opposition and discontent (usually implying
    previous opposition or discontent); to accept or consent
    by silence or by omitting to object; -- followed by in,
    formerly also by with and to.
    [1913 Webster]
 
       They were compelled to acquiesce in a government
       which they did not regard as just.  --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. To concur upon conviction; as, to acquiesce in an opinion;
    to assent to; usually, to concur, not heartily but so far
    as to forbear opposition.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To submit; comply; yield; assent; agree; consent;
     accede; concur; conform; accept tacitly.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acquiesce
   v 1: to agree or express agreement; "The Maestro assented to the
      request for an encore" [syn: {assent}, {accede},
      {acquiesce}] [ant: {dissent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top