ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accosts

AH0 K AO1 S T   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accosts-, *accosts*, accost
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา accosts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *accosts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accost[VT] ทัก (ด้วยท่าทีที่ไม่สุภาพหรือขู่ให้กลัว), See also: เข้าไปทัก
accost[VT] เสนอขายตัว, Syn. solicit, approach

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)

English-Thai: Nontri Dictionary
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You recognized House's name, and you're the first patient I've seen who actually enjoyed being accosted by him.คุณระบุชื่อเฮาส์ และคุณเป็นคนไข้คนแรกที่ฉันเคยเห็น ที่มีความสนุกไป\\\ กับการรักษาของเขา Lucky Thirteen (2008)
Not one hour from this very door we were accosted by... .. a bunch of ruffians...เกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงที่นี่ เราถูกคุกคามมาตลอดทาง... ..จากพวกนักเลงข้างถนน.. The Secret of Moonacre (2008)
Mr. Jane,this isn't acceptable.First you accost my father-- oh,i wouldn't use the word "accost."คุณเจน นี่มันมากเกินไปแล้วนะ คุณไปพูดจาไม่ดีกับพ่อฉัน ผมคงไม่ใช้ คำว่า พูดไม่ดี The Scarlet Letter (2009)
I'm sorry to accost you here.ผมขอโทษที่ทักคุณตรงนี้ Human (2010)
You've been accosting my agents looking for the flag.คุณทำร้ายคนของผม พยายามตามหาธง Identity Crisis (2012)
Like telling him how you verbally accosted us last night?เช่นบอกเขาว่าเมื่อคืนนี้ เธอกล่าวหาเราเสียๆ หายๆ ยังไงน่ะเหรอ Reckoning (2012)
But now that you accosted me during my me time,แต่ตอนนี้ที่คุณมาล้ำเส้นผม ในเวลาส่วนตัว Zane vs. Zane (2013)
"The night before, he had been accostedคืนก่อนที่เขาจะได้รับการทักทาย Kiss of the Muse (2013)
After the bar fight, apparently he accosted some family in their house.หลังจากก่อเหตุที่บาร์ ดูเหมือนเขาจะบุกไปอีกบ้าน PTZD (2013)
I'm gonna go, let you do your thing and then maybe if you're feeling forgiving you can... forget the whole me accosting you in the bathroom with too much information when you just want to be alone and then rambling on and onฉันจะปล่อยให้เธอทำธุระส่วนตัว เพื่อเธอจะคิดอะไรได้ อย่างการให้อภัย ฉันที่มาทักทายเธอในห้องน้ำ Fallen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accostThe beggar accosted me for money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้องทัก[V] say hello, See also: hail, say hi, greet, accost, Example: เขาโผล่ออกมาจากห้องร้องทักผมก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเทียบฝั่ง[n. exp.] (kān thīep fang) FR: accostage [m] ; abordage [m]
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: meet ; see   FR: accoster
เทียบ[v.] (thīep) EN: come alongside ; be brought against ; get near   FR: accoster
เทียบฝั่ง[v. exp.] (thīep fang) FR: accoster ; aborder
เทียบท่า[v. exp.] (thīep thā) EN: enter the port   FR: accoster ; aborder

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOST AH0 K AO1 S T
ACCOSTED AH0 K AA1 S T AH0 D
ACCOSTING AH0 K AA1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accost (v) ˈəkˈɒst (@1 k o1 s t)
accosts (v) ˈəkˈɒsts (@1 k o1 s t s)
accosted (v) ˈəkˈɒstɪd (@1 k o1 s t i d)
accosting (v) ˈəkˈɒstɪŋ (@1 k o1 s t i ng)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
話しかける[はなしかける, hanashikakeru] Thai: เข้าไปทักทายด้วย English: to accost a person

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ansprechen | ansprechend | angesprochento accost | accosting | accosted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
呼びかける(P);呼び掛ける(P);呼掛ける[よびかける, yobikakeru] (v1,vt) to call out to; to accost; to address (crowd); to appeal; (P) [Add to Longdo]
話し掛ける(P);話しかける[はなしかける, hanashikakeru] (v1,vt) to accost a person; to talk (to someone); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top