ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accolade

AE1 K AH0 L EY2 D   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accolade-, *accolade*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accolade[N] รางวัล

English-Thai: Nontri Dictionary
accolade(n) การได้รับเกียรติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's not above playing the dead meemaw card. Yes! Enjoy the accolades now, Wil Wheaton, but like your time on Star Trek:เขาต่ำช้าขนาดใช้ลูกไม้คุณย่าเสีย ปลี้มกับชัยชนะไปเหอะ วิล วีทตัน The Wheaton Recurrence (2010)
Sometimes people have trouble accepting accolades if on a subconscious level, they don't feel they deserve them.บางครั้ง คนเรามีปัญหาในการรับรางวัล ถ้าในจิตใต้สำนึก The Pants Alternative (2010)
So, with that said, that's why I've worked so hard to get these accolades and be able to brand myself as a top performer.ดังนั้น อย่างไรก็ดี นั่นคือเหตุผลที่ทำไมฉันทำงานหนัก เพื่อที่จะได้รับรางวัลเหล่านี้ และสามารถสร้างแบรนด์ตัวเอง ในฐานะนักแสดงชั้นยอด After Porn Ends 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงเล็บปีกกา[n. exp.] (wonglep pīkkā) EN: braces ; { }   FR: accolade [f] ; { }

CMU English Pronouncing Dictionary
ACCOLADE AE1 K AH0 L EY2 D
ACCOLADES AE1 K AH0 L EY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accolade (n) ˈækəlɛɪd (a1 k @ l ei d)
accolades (n) ˈækəlɛɪdz (a1 k @ l ei d z)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accolade \Ac`co*lade"\ ([a^]k`k[-o]*l[=a]d" or
   [a^]k`k[-o]*l[.a]d"; 277), n. [F. accolade, It. accolata, fr.
   accollare to embrace; L. ad + collum neck.]
   1. A ceremony formerly used in conferring knighthood,
    consisting of an embrace, and a slight blow on the
    shoulders with the flat blade of a sword.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) A brace used to join two or more staves.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accolade
   n 1: a tangible symbol signifying approval or distinction; "an
      award for bravery" [syn: {award}, {accolade}, {honor},
      {honour}, {laurels}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 accolade /akɔlad/ 
  accolade

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 accolade /ɑkoladə/
  1. brace
  2. accolade

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top