ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abashment

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abashment-, *abashment*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา abashment มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *abashment*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abashment[N] การทำให้อาย, Syn. embarrassment, shame

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความละอายใจ[N] shame, See also: abashment, embarrassment, ignominy, mortification, mortification, Example: บางครั้งเราเกิดความละอายใจเมื่อเรารู้สึกว่าผู้อื่นมองเห็นส่วนไม่ดีของตัวเรา, Thai definition: ความรู้สึกอายในความชั่วที่จะกระทำ, ความสำนึกผิดในความชั่วที่ทำไว้
ความประหม่า[N] bashfulness, See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness, Syn. ความเขินอาย, ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย, Example: หญิงสาวเกิดความประหม่าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่ม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschämung {f}; Verlegenheit {f}abashment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abashment \A*bash"ment\ (-ment), n. [Cf. F. ['e]bahissement.]
   The state of being abashed; confusion from shame.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abashment
   n 1: feeling embarrassed due to modesty [syn: {abashment},
      {bashfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top