Search result for

you said you were going to stop your analyst from retrieving the deleted partitions from adam morgan's files.

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -you said you [...] rgan's files.-, *you said you [...] rgan's files.*
Word not found in any database.
add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

You ( Y UW1) said ( S EH1 D) you ( Y UW1) were ( W ER1) going to ( G OW1 IH0 NG T UW1) stop ( S T AA1 P) your ( Y AO1 R) analyst ( AE1 N AH0 L IH0 S T) from ( F R AH1 M) retrieving ( R IY0 T R IY1 V IH0 NG) the ( DH AH0) deleted ( D IH0 L IY1 T AH0 D) partitions ( P AA0 R T IH1 SH AH0 N Z) from ( F R AH1 M) Adam ( AE1 D AH0 M) Morgan's ( M AO1 R G AH0 N Z) files ( F AY1 L Z).

 


  

 
You
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
said
 • กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ say[Lex2]
 • ที่กล่าวมา: ดังกล่าว [Lex2]
 • (vt) pt และ pp ของ say [Nontri]
 • /S EH1 D/ [CMU]
 • (v) /s'ɛd/ [OALD]
  [say]
 • พูด: เล่า, บอก, แจ้ง, กล่าว, เอ่ย [Lex2]
 • พูด: กล่าว, เอ่ย, แสดงความคิดเห็น [Lex2]
 • คาดเดา: ประมาณ, [Lex2]
 • ยกตัวอย่าง[Lex2]
 • สิทธิในการพูด: สิทธิในการแสดงความเห็น [Lex2]
 • (เซ) vt.,vi. พูด,กล่าว,บอก,เล่า,ว่า,แสดงความเห็น adv. ประมาณ,ยกตัวอย่าง,เช่น n. สิ่งที่พูด,คำพูด,สิทธิในการพูด,คราวที่จะพูด, -Phr. (have the say มีอำนาจ) ###SW. sayer n. ###S. utter,pronounce [Hope]
 • (vt) บอก,พูด,กล่าว,เล่า,ว่า [Nontri]
 • /S EY1/ [CMU]
 • (v) /s'ɛɪ/ [OALD]
were
 • กิริยาพหูพจน์ช่องที่ 2 ของ be[Lex2]
 • (เวอ) v. กริยาช่อง 2 ของ be [Hope]
 • (vt) pt ของ are [Nontri]
 • /W ER1/ [CMU]
 • (v) /wɜːʳr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
going to
  [go to]
 • ไปยัง: เดินทางไปยัง, เคลื่อนไปยัง [Lex2]
 • นำไปถึง (สถานที่): พาไปสู่ [Lex2]
 • เข้าเรียน: เข้าร่วม [Lex2]
 • ขอความช่วยเหลือ[Lex2]
 • หายไปยัง (สถานที่)[Lex2]
 • สอบถาม: ขอความช่วยเหลือหรือข้อมูล [Lex2]
 • มอบให้: มอบ, มอบกับ [Lex2]
 • ประสบปัญหา[Lex2]
 • จัดอยู่ในอันดับ (สูงสุดหรือต่ำสุดของการแข่งขัน)[Lex2]
 • เข้าสู่สภาพของ (บางสิ่ง)[Lex2]
 • ช่วยสนับสนุน[Lex2]
 • รวมทั้งหมดเป็น: รวมเป็น, รวมได้ [Lex2]
stop
 • หยุด: ยุติ, เลิก [Lex2]
 • ระงับ: ยั้ง, ยับยั้ง, ป้องกัน [Lex2]
 • ปิดกั้น: อุด, จุก, ปิด [Lex2]
 • การหยุด: การยุติ, การเลิก [Lex2]
 • การแวะพัก: การแวะ, การพัก, การค้าง [Lex2]
 • ป้ายหยุดรถประจำทางหรือรถไฟ: สถานีรถประจำทาง, สถานีรถไฟ [Lex2]
 • สิ่งกีดขวาง[Lex2]
 • ที่ปิด: ฝาปิด, จุก, ฝา [Lex2]
 • (สทอพ) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ห้าม,ยับยั้ง,ยุติ,จอด,เลิก,ขัดขวาง,ป้องกัน,ตัดขาด,อุด,จุก,ปิด,พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์,หรี่แสง,หยุดชำระ,ใส่จุด,ใส่เครื่องหมาย '.',จุก,ที่อุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่,การยุติการชำระ,สลักเสียงหีบเพลง,เครื่องอุด, [Hope]
 • (n) เครื่องกั้น,การหยุด,การยุติ,การเลิก,อุปสรรค,การยับยั้ง,การจอด [Nontri]
 • (vi) ยุติ,หยุด,เลิก,พักไว้ [Nontri]
 • /S T AA1 P/ [CMU]
 • (v) /st'ɒp/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
analyst
 • นักวิเคราะห์[Lex2]
 • นักวิเคราะห์ทางจิต[Lex2]
 • (แอน' นะลิสทฺ) n. ผู้วิเคราะห์, นักวิเคราะห์, จิตแพทย์ผู้ทำการวิเคราะห์ [Hope]
 • /AE1 N AH0 L IH0 S T/ [CMU]
 • (n) /'ænəlɪst/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
retrieving
 • /R IY0 T R IY1 V IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ɪtr'iːvɪŋ/ [OALD]
  [retrieve]
 • ได้กลับคืนมา: กอบกู้ [Lex2]
 • ทำให้กลับสู่สภาพเดิม: ซ่อมแซม [Lex2]
 • เรียกข้อมูลคืนมา[Lex2]
 • การเอากลับคืนมา[Lex2]
 • (รีทรีฟว') vt.,vi. (การ) เอาคืนมา,ทำให้คืนสู่สภาพเดิม,ซ่อมแซม,กู้,ช่วยชีวิต,กอบกู้, (คอมพิวเตอร์) เก็บข้อมูลไว้ในความทรงจำของเครื่องคอมพิวเตอร์. n. ###SW. retrievable adj. [Hope]
 • (vt) กอบกู้,ได้คืนมา,ทำให้กลับคืน,ช่วยชีวิต,ซ่อมแซม [Nontri]
 • /R IH0 T R IY1 V/ [CMU]
 • /R IY0 T R IY1 V/ [CMU]
 • (v) /r'ɪtr'iːv/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
deleted
 • /D IH0 L IY1 T AH0 D/ [CMU]
 • (v) /d'ɪl'iːtɪd/ [OALD]
  [delete]
 • ตัดออก: ลบทิ้ง, ลบออก, เอาออก [Lex2]
 • (ดิลีท') vt. ลบออก,เอาออก ลบทิ้งลบออกลบ1. หมายถึง แป้นสำหรับสั่งให้ลบทิ้ง การกดแป้นนี้ จะทำให้ลบตัวอักขระที่ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) นำอยู่ออก ตัวอักขระที่อยู่ถัดไปจะเลื่อนขึ้นมาทางซ้ายอีกตำแหน่งหนึ่งตามกันมาเป็นกระบวน2. ในความหมายทางคอมพิวเตอร์ที่แท้จริงนั้น หมายถึง การลบข้อความหรือข้อมูล หรือระเบียน ออกจากแฟ้มข้อมูล (file) หรือฐานข้อมูล (database) 3. ในระบบดอส ใช้เป็นคำสั่งลบชุดคำสั่ง (program) หรือแฟ้มข้อมูล (file) ที่เก็บไว้ในจานบันทึก (disk) เช่นเดียวกับคำสั่ง ERASE อาจใช้ตัวย่อว่า DEL ก็ได้ เช่น A>DEL* . BASมีความหมายเหมือน erase [Hope]
 • (vt) ขีดฆ่า,ลบทิ้ง,เอาออก,ตัดออก [Nontri]
 • /D IH0 L IY1 T/ [CMU]
 • (v) /d'ɪl'iːt/ [OALD]
partitions
 • /P AA0 R T IH1 SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (v) /p'aːt'ɪʃənz/ [OALD]
  [partition]
 • ฉาก: กำแพง, ผนัง, ที่กั้น [Lex2]
 • การแบ่งแยก: การแยกออก, สิ่งที่แบ่งแยก, เขตที่แบ่งออก [Lex2]
 • แบ่ง: กั้น [Lex2]
 • (พาร์ทิช'เชิน) n. การแบกแยก vt. แบ่ง,แยก,ส่วนเก็บระบบปฏิบัติการหมายถึง ส่วนหนึ่งของฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่กันเอาไว้เพื่อใช้เก็บระบบปฏิบัติการ (operating system) โดยเฉพาะ [Hope]
 • (n) การแบ่ง,ผนังกั้น,กำแพง,ฉาก [Nontri]
 • (vt) แบ่งแยก,กั้น,แบ่งเป็นส่วนๆ,แยก [Nontri]
 • /P AA0 R T IH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (v) /p'aːt'ɪʃən/ [OALD]
Adam
 • ชื่อบุคคลแรกของโลกตามศาสนาคริสต์[Lex2]
 • /AE1 D AH0 M/ [CMU]
 • (n) /'ædəm/ [OALD]
Morgan's
 • /M AO1 R G AH0 N Z/ [CMU]
files
 • /F AY1 L Z/ [CMU]
 • (v) /f'aɪlz/ [OALD]
  [file]
 • แฟ้มเอกสาร: แฟ้มเก็บเอกสาร [Lex2]
 • แฟ้มข้อมูล (ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์)[Lex2]
 • เอกสารที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่[Lex2]
 • แถว: แถวที่เรียง, คอลัมน์ [Lex2]
 • จัดเข้าแฟ้ม: จัดเก็บเข้าแฟ้ม, เก็บเข้าไฟล์, ใส่แฟ้ม [Lex2]
 • ยื่นฟ้อง: ฟ้องร้อง, ยื่นคำร้อง [Lex2]
 • ส่งต้นฉบับไปที่สำนักพิมพ์: ส่งต้นฉบับไปที่สำนักข่าว [Lex2]
 • เดินแถว: เดินเรียงแถว [Lex2]
 • ตะไบ[Lex2]
 • ตะไบ: ถูด้วยตะไบ [Lex2]
 • (ไฟลฺ) {filed,filing,files} n. แผงหรือแฟ้มเก็บเอกสาร,ปึกเอกสาร,เอกสารเป็นเรื่อง ๆ หนึ่ง,หมวดเอกสาร,แถวเรียง,ตารางเรียง,ตะไบ,คนเจ้าเล่ห์. -Phr. (on file ซึ่งจัดไว้เป็นเครื่อง ๆ ในแฟ้มเก็บเอกสาร) . vt. จัดเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร,ยื่นคำร้อง. vi. เดินเป็นแถวตรง,ยื่น หมายถึง ข้อสนเทศหรือข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในสื่อที่มีคุณสมบัติเป็น แม่เหล็กไม่ว่าจะเป็นจานบันทึกธรรมดา หรือจานแข็ง (hard disk) ก็ตาม ข้อสนเทศที่นำไปเก็บนั้น จะถูกนำไปเก็บไว้เป็นเรื่อง ๆ ไป อาจจะเป็นโปรแกรม ข้อมูล หรือภาพ (graphics) ก็ได้ แต่ละเรื่องต่างก็ต้องมีชื่อเป็น ของตนเอง ที่ต้องไม่ซ้ำกัน เรียกว่า "แฟ้มข้อมูล" [Hope]
 • (n) แฟ้ม,ตะไบ,แถวตอน,ที่เก็บเอกสาร [Nontri]
 • (vi) เดินเรียงแถว,ยื่นข้อเสนอ,ยื่นคำร้อง [Nontri]
 • (vt) ถู,ตะไบ,เก็บเข้าแฟ้ม,เก็บเอกสาร [Nontri]
 • /F AY1 L/ [CMU]
 • (v) /f'aɪl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top