ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yahi

Y AA1 HH IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yahi-, *yahi*
Possible hiragana form: やひ
CMU English Pronouncing Dictionary
YAHI Y AA1 HH IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
高野聖[こうやひじり, kouyahijiri] (n) (1) Mt. Koya missionary (usu. low-ranking monks); (2) (uk) (See 田鼈) Lethocerus deyrollei (species of giant water bug) [Add to Longdo]
八尋[やひろ, yahiro] (n,adj-no) (arch) great length; great size [Add to Longdo]
八尋殿[やひろどの, yahirodono] (n) (arch) grand palace [Add to Longdo]
野卑[やひ, yahi] (adj-na,n,adj-no) vulgarity; meanness [Add to Longdo]
野鄙[やひ, yahi] (adj-na,n) vulgar; base; mean [Add to Longdo]
冷や冷や[ひやひや, hiyahiya] (adv,n,vs) feeling chilly; being fearful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Yahi
   n 1: a member of an extinct North American Indian people who
      lived in northern California
   2: the Yanan language spoken by the Yahi

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top