Search result for

We've loaded [...] bsolute Zero.

   
0 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -We've loaded [...] bsolute Zero.-, *We've loaded [...] bsolute Zero.*

ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

We ( W IY1)'ve ( V IY1) loaded ( L OW1 D AH0 D) the ( DH AH0) Hyper ( HH AY1 P ER0) Maser ( M EY1 Z ER0). We ( W IY1) can ( K AE1 N) use ( Y UW1 S) that ( DH AE1 T) instead ( IH2 N S T EH1 D) of ( AH1 V) Absolute Zero ( AE1 B S AH0 L UW2 T Z IY1 R OW0).

 


  

 
We
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
ve
 • /V IY1/ [CMU]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
loaded
 • จำนวนมาก[Lex2]
 • ที่ตกอยู่ในฤทธิ์ของยาเสพย์ติดหรือเหล้า: มีนัย [Lex2]
 • มีของบรรทุกเต็ม: เต็ม, เพียบ [Lex2]
 • ร่ำรวย (คำสแลง): รวย [Lex2]
 • คนรวย[Lex2]
 • (โล'ดิด) adj. มีของบันทึก,มีสินค้าบรรทุก,มีกระสุน,มีวัตถุระเบิด,แฝงอารมณ์ไว้,เมาเหล้า,ร่ำรวยมาก,ถ่วงด้วยดีบุก,เพิ่มน้ำหนัก ###S. wealthy [Hope]
 • /L OW1 D AH0 D/ [CMU]
 • /L OW1 D IH0 D/ [CMU]
 • (v) /l'ɒudɪd/ [OALD]
  [load]
 • ของบรรทุก: สินค้าที่บรรทุก [Lex2]
 • เข้าไปในยานพาหนะ[Lex2]
 • เครื่องมือรับพลังงานไฟฟ้า[Lex2]
 • ถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์[Lex2]
 • ทำให้หนักใจ: เป็นภาระหนัก [Lex2]
 • น้ำหนักถ่วง: น้ำหนัก [Lex2]
 • น้ำหนักบรรทุก: ระวางน้ำหนัก [Lex2]
 • บรรจุ (ฟิล์มในกล้องถ่ายรูป)[Lex2]
 • บรรจุกระสุน[Lex2]
 • บรรทุก (สินค้า)[Lex2]
 • ปริมาณงาน: ปริมาณงานที่มอบหมายให้คนหรือเครื่องจักรทำ [Lex2]
 • ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้[Lex2]
 • ปริมาณเสื้อผ้าที่ซักในเครื่องซักผ้า[Lex2]
 • เพิ่มน้ำหนัก: ถ่วงน้ำหนัก [Lex2]
 • ภาระ: หน้าที่, ความรับผิดชอบ [Lex2]
 • ใส่ดิสก์หรือเทปลงในคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น[Lex2]
 • (โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวางน้ำหนักบรรทุก,ภาระ,สิ่งที่เป็นภาระ,น้ำหนักถ่วง,ปริมาณงาน,ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้,อุปกรณ์รับไฟฟ้า,ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่างมากมาย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้า,เพิ่ม adv. มาก,มากมาย [Hope]
 • (n) ของบรรทุก,เครื่องบรรทุก,ภาระ,การบรรจุกระสุนปืน,น้ำหนักบรรทุก [Nontri]
 • (vt) บรรทุกของ,เป็นภาระ,บรรจุกระสุน,ใส่,ถ่วง,ยัด [Nontri]
 • /L OW1 D/ [CMU]
 • (v) /l'ɒud/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
Hyper
 • คนที่ดำเนินกิจกรรมมากเกินไป: คนที่กระตือรือร้นอย่างมาก [Lex2]
 • คลั่ง: กระตือรือร้นอย่างมาก, ตื่นเต้นมากเกินไป [Lex2]
 • ซึ่งดำเนินกิจกรรมมากเกินไป: ซึ่งกระทำมากเกินไป [Lex2]
 • เกิน: เกินไป [Lex2]
 • /HH AY1 P ER0/ [CMU]
Maser
 • เครื่องขยายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเฉพาะ microwave[Lex2]
 • (เม'เซอะ) n. เครื่องขยายmicrowave [Hope]
 • /M EY1 Z ER0/ [CMU]
 • (n) /m'ɛɪzər/ [OALD]
can
 • กระป๋อง[Lex2]
 • คุก (คำสแลง)[Lex2]
 • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
 • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
 • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
 • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
 • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
 • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
 • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
 • /K AE1 N/ [CMU]
 • /K AH0 N/ [CMU]
 • (v) /kæn/ [OALD]
use
 • วิธีการใช้: วิธีใช้ [Lex2]
 • การทำงาน[Lex2]
 • ใช้: ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์ [Lex2]
 • ใช้เป็นประจำ[Lex2]
 • หลอกใช้: ใช้ในทางไม่เหมาะสม [Lex2]
 • ปฏิบัติต่อ: แสดงออก [Lex2]
 • ได้ประโยชน์จาก[Lex2]
 • การใช้: การใช้ประโยชน์ [Lex2]
 • ประโยชน์: ประโยชน์ใช้สอย [Lex2]
 • ความเคยชิน: ความคุ้นเคย [Lex2]
 • (v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์) [Hope]
 • (n) ประโยชน์,การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม [Nontri]
 • (vt) ใช้,ใช้ประโยชน์,แสดงออก,สูบบุหรี่ [Nontri]
 • /Y UW1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 Z/ [CMU]
 • (n) /j'uːs/ [OALD]
 • (v) /j'uːz/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
instead
 • แทน: แทนที่ [Lex2]
 • (อินสเทด') adv. แทนที่,แทน. ###S. in place ,in preference [Hope]
 • (adv) แทนที่,แทน [Nontri]
 • /IH2 N S T EH1 D/ [CMU]
 • (a) /'ɪnst'ɛd/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
Absolute Zero
 • (เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible) [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top