ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wm

W IH1 L Y AH0 M   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wm-, *wm*
English-Thai: Longdo Dictionary
WMD(n) อาวุธอานุภาพทำล้ายล้างสูง, Weapon of mass destruction
SWM(n abbrev) , Silent Wave Motor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti
bowman(โบ'เมิน) n. นายธนู,นายขมังธนู,สมอหัวเรือ
cowman(คาว'เมิน) n. คนเลี้ยงวัว,เจ้าของคอกปศุสัตว์ -pl. cowmen
crossbowman(ครอสโบ'เมิน) n. ทหารหรือนายพรานหน้าไม้
endowment(เอนเดา'เมินทฺ) n. การบริจาค,ทุนทรัพย์ที่บริจาค,สมรรถภาพ,ความสามารถ,สติปัญญา.
fellowmann. พี่น้องร่วมชาติ -pl. -fellowmen
hallowmas(แฮล'โลมัส) n. การเลี้ยงเฉลิมฉลองในวันที่ 1 พฤศจิกายนของศาสนาคริสต์เป็นวันนักบุญทั้งหลาย
lawmaker(ลอ'เมเคอะ) n. ผู้บัญญัติกฎหมาย,สมาชิกสภานิติบัญญัติ., See also: lawmaking n.,adj. (การ) บัญญัติกฎหมาย, Syn. legislator
lawman(ลอ'แมน,ลอ'เมิน) n. ผู้รักษากฎหมาย pl. lawmen
sawmill(ซอ'มิล) n. โรงเลื่อย,โรงเลื่อยจักร,แท่นเลื่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
bowman(n) นายขมังธนู
endowment(n) การบริจาค,การให้,ของบริจาค,เงินบริจาค,การมอบทุน
lawmaker(n) ผู้บัญญัติกฎหมาย,ผู้ออกกฎ,ผู้ร่างกฎหมาย
lawman(n) ผู้รักษากฎหมาย
plowman(n) คนไถนา,ชาวนา
sawmill(n) โรงเลื่อย
showman(n) เจ้าของโรงมหรสพ,คนจัดงานแสดง,นักแสดง
snowman(n) มนุษย์หิมะ
strawman(n) หุ่นไล่กา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
WM wareเป็นโปรแกรมที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อสร้างคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ขึ้นบนระบบปฏิบัติการเดิมที่มีอยู่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่นเชิด[n.] (hunchoēt) EN: front man ; strawman ; puppet ; figurehead   FR: homme de paille [m] (loc.) ; marionnette [f]
โคบาล [n.] (khōbān) EN: cowboy ; cowman ; cattleman ; cowpoke ; cowhand ; cowherd   
ลูกเรือ[n.] (lūkreūa) EN: sailor ; crew ; crewman ; cabin crew ; staff   FR: marin [m] ; matelot [m] ; membre d'équipage [m] ; équipage [m]
มนุษย์หิมะ[n. exp.] (manut hima) EN: abominable Snowman ; yeti   FR: abominable homme des neiges [m] ; yéti [m]
เพื่อนมนุษย์[n. exp.] (pheūoen manut) EN: fellowman ; fellow creature ; fellowmen   
ปู่เย็น (เย็น แก้วมณี)[n. prop.] (Pū Yen (Yen Kaēomanī)) EN: Grandpa Yen ; Yen Kaewmanee   FR: Yen Kaewmanee
โรงเลื่อย[n.] (rōng leūay) EN: sawmill   FR: scierie [f]
แวว[n.] (waēo) EN: talent ; gift ; genius ; endowment   FR: talent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WM W IH1 L Y AH0 M
WM D AH1 B AH0 Y UW0 EH1 M

Japanese-English: EDICT Dictionary
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO [Add to Longdo]
イエティ;イェティー[, ietei ; ietei-] (n) (See 雪男) yeti; abominable snowman [Add to Longdo]
カール[, ka-ru] (n,vs) (1) curl; (n) (2) cwm (ger [Add to Longdo]
ショーマン[, sho-man] (n) showman [Add to Longdo]
ショーマンシップ[, sho-manshippu] (n) showmanship [Add to Longdo]
ショーム[, sho-mu] (n) shawm [Add to Longdo]
バムバム[, bamubamu] (n) bawm bawm (phenomenon) (name of Japanese pop song); (P) [Add to Longdo]
ボーマン嚢[ボーマンのう, bo-man nou] (n) Bowman's capsule [Add to Longdo]
ワクフ[, wakufu] (n) waqf (Muslim endowment) (ara [Add to Longdo]
猿回し[さるまわし, sarumawashi] (n) showman who trains performing monkeys [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top