ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wagered

W EY1 JH ER0 D   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wagered-, *wagered*, wager, wagere
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've quite a penny wagered on you. The wife's none too happy about it.ผมพนันข้างคุณไว้เยอะ เมียผมไม่พอใจหรอก Around the World in 80 Days (2004)
Your smart friend used funds provided by a terrorist cell in Syria and wagered it against government computers, and displayed insider knowledge of biological and chemical weapons.เพื่อนฉลาดของคุณ ถูกจ้างโดยพวกก่อการร้ายในซีเรีย เข้าไปเล่นพนันกับคอมพ์ของรัฐบาล และเผยตัวว่ามีความรู้ เรื่องอาวุธเคมีและชีวะภาพ WarGames: The Dead Code (2008)
I wagered coin there at a time.ข้าเคยแทงพนันที่นั่น The Thing in the Pit (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wageredI wagered him a dollar that I'd sell more magazines than he would.

CMU English Pronouncing Dictionary
WAGERED W EY1 JH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wagered (v) wˈɛɪʤəd (w ei1 jh @ d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 wager \wa"ger\, v. t. [imp. & p. p. {wagered} (w[=a]"j[~e]rd);
   p. pr. & vb. n. {wagering}.]
   To hazard on the issue of a contest, or on some question that
   is to be decided, or on some eventuality; to lay; to stake;
   to bet.
   [1913 Webster]
 
      And wagered with him
      Pieces of gold 'gainst this which he wore. --Shak.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top