ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

volk

V OW1 L K   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -volk-, *volk*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
volkish essenceปมเด่น (ของชนเยอรมัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is where you're gonna practice, right here, right here in a Volkswagen, you're gonna practice. No!ในนี้ ในโฟล์คสวาเก็นนี้ ที่นายจะต้องฝึก Cool Runnings (1993)
- Followed by a man with flowers and a Volkswagen with a dented fender.ตามมาด้วยผู้ชายถือดอกไม้ แล้วก็รถเต่ากันชนบุบ The Truman Show (1998)
A Volkswagen.รถโวคสวาเกน Hotel Rwanda (2004)
Drove a volkswagen rabbit.ขับรถโฟล์คกระต่าย Finding Freebo (2008)
'85 VOLKSWAGEN.เราต้องคาดว่าเธอมีอาวุธ The Angel Maker (2008)
But you. You, my friend, have balls the size of Volkswagens.แต่คุณ เพื่อนรัก คุณเจ๋ง แมนทั้งแท่ง ไม่มีใครสู้ได้ The Ugly Truth (2009)
The problem with the snake is that it has a thousand heads. Evil bitches just keep piling out of the Volkswagen.มันก็ใช่ แต่ปัญหามันอยู่ที่งูตัวนี้มันมีตั้งพันหัว Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Volker, you've got to be kidding.โวลเกอร์ ล้อกันเล่นใช่มั้นเนี่ย Air: Part 1 (2009)
Volker it is.โวลเกอร์ Darkness (2009)
Mr. volker, i neither need nor want your help,มิสเตอร์โวลเกอร์ ผมไม่อยากหรือต้องให้คุณช่วย Darkness (2009)
It's our problem, volker, it's not just his.มันคือปัญหาของเรา , โวลเกอร์ , เพียงแค่มันไม่ใช่เขา Darkness (2009)
And for god's sake, volker,ให้ตายซิ โวลเกอ Darkness (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
VOLK    V OW1 L K
VOLKER    V OW1 L K ER0
VOLKERS    V OW1 L K ER0 Z
VOLKERT    V OW1 L K ER0 T
VOLKMAN    V OW1 L K M AH0 N
VOLKMER    V OW1 L K M ER0
VOLKMAR    V OW1 L K M ER0
VOLKMANN    V OW1 L K M AH0 N
VOLKSBANK    V OW1 L K S B AE2 NG K
VOLKOGONOV    V OW0 L K AO1 G AH0 N AO2 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Volkswagen    (n) vˈɒlkswægən (v o1 l k s w a g @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Volk(n) |das, pl. Völker| กลุ่มชน, ชนเผ่า เช่น Als einen Vielvölkerstaat bezeichnet man einen Staat, der von mehreren Völkern bewohnt wird, wie z.B. den Irak oder die Republik Indonesien.
Volk(n) |das, pl. Völker| ผู้คน, ประชาชน เช่น Noch nie zuvor in der Geschichte Thailands ist das Volk so gespalten gewesen.
Bevölkerung(n) |die| ประชากร
Vielvölkerstaat(n) |der, pl. -staaten| ประเทศที่ประกอบไปด้วยประชากรหลากหลายชนเผ่า, See also: A. Nationalstaat,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Volksbrauch {m}popular custom; national custom [Add to Longdo]
Volk {n} | Völker {pl} | alle Völker der Erdepeople | peoples | all the peoples of the world [Add to Longdo]
Volk {n}; Nation {f}nation [Add to Longdo]
Volksaufstand {m}national uprising [Add to Longdo]
Volksausgabe {f}popular edition [Add to Longdo]
Volksbefragung {f}public opinion poll [Add to Longdo]
Volksbegehren {n}; Referendum {n}referendum [Add to Longdo]
Volksbibliothek {f} | Volksbibliotheken {pl}public library | public libraries [Add to Longdo]
Volksbildung {f}national education [Add to Longdo]
Volkscharakter {m}national character [Add to Longdo]
Volksdichter {m}popular poet [Add to Longdo]
Volkseinkommen {n}aggregate income [Add to Longdo]
Volkseinkommen {n}social income [Add to Longdo]
Volksentscheid {m} (über)referendum (on) [Add to Longdo]
Volkserhebung {f} [pol.]national uprising [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォルクスワーゲン[, forukusuwa-gen] (n) Volkswagen; VW; (P) [Add to Longdo]
民族大移動[みんぞくだいいどう, minzokudaiidou] (n) Volkerwanderung (great migration in Europe during the Migration Age) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人民[じんみん, jinmin] Volk, Buerger [Add to Longdo]
俗名[ぞくみょう, zokumyou] volkstuemlicher_Name, volkstuemliche_Bezeichnung [Add to Longdo]
[たみ, tami] Volk, Nation [Add to Longdo]
民芸[みんげい, mingei] Volkskunst [Add to Longdo]
民衆[みんしゅう, minshuu] Volk [Add to Longdo]
民謡[みんよう, minyou] Volkslied [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Volk /fɔlk/ 
   folks; nation; people

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  volk /vɔlk/
   1. people
   2. nation
   3. folk; nation; people

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top