ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verteilung

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verteilung-, *verteilung*
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verteilung {f}apportionment [Add to Longdo]
Verteilung {f}; Verbreitung {f}distribution [Add to Longdo]
Verteilung {f} [math.] | eindimensionale Verteilung | mehrdimensionale Verteilung | hypergeometrische Verteilung | t-Verteilung | zweidimensionale Verteilungdistribution | univariate distribution | multivariate distribution | hypergeometric distribution | t distribution | two dimensional distribution [Add to Longdo]
Verteilung {f}allocation [Add to Longdo]
Verteilung {f}; Ausbreitung {f} (einer Tierart)range; distribution (of a species) [Add to Longdo]
Verteilung {f}; Zuweisung {f}allotment [Add to Longdo]
Verteilungschromatographie {f}partition chromatography [Add to Longdo]
Verteilungsfunktion {f} [math.] | empirische Verteilungsfunktiondistribution function | empirical distribution function [Add to Longdo]
Verteilungsschlüssel {m}allocation formula [Add to Longdo]
Verteilung {f} der Wanksteifigkeitdistribution of roll stiffness [Add to Longdo]
Verteilung {f} des Wankmomentesroll couple distribution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Verteilung /fɛrtailuŋ/ 
   allocation; apportionment; dispensation; distribution

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top