ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vaseline

V AE1 S AH0 L IY2 N   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vaseline-, *vaseline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Vaseline[N] ยี่ห้อสินค้า, See also: วาสลีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vaseline(แวส'ซะลีน,วาส'ซะลีน) n. ชื่อการค้าของpetrolatum

English-Thai: Nontri Dictionary
vaseline(n) น้ำมันขี้ผึ้ง,วาสลิน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vaselineวาสลิน, ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบ เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกันอยู่ในสถานะครึ่งแข็งครึ่งเหลว มีสีขาวหรือสีเหลือง ใช้ทำเครื่องสำอางและขี้ผึ้งต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With some vaseline and a fire hose.ด้วยวาสลีนและพ่นไฟใส่ Lazarus Rising (2008)
We are gonna put little trails of Vaseline on the contours of our abs... mist it a little, and that way the light will catch our tans.เราจะเอาวาสลีนทาลงไปนิดหน่อย ทาลงไปตรงหน้าท้องนี่ ทาให้มันบางๆ แล้วจากนั้น ไฟจะส่องมาตรงนั้นมันจะดูเด่น The House Bunny (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
VASELINE V AE1 S AH0 L IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vaseline (n) vˈæsəliːn (v a1 s @ l ii n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凡士林[fán shì lín, ㄈㄢˊ ㄕˋ ㄌㄧㄣˊ, ] vaseline, #45,909 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vaseline {f}petrolatum; petroleum jelly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワセリン[, waserin] (n) vaseline; petroleum jelly; petrolatum [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petrolatum \Pet`ro*la"tum\, n. (Chem. & Pharm.)
   A semisolid unctuous substance, neutral, and without taste or
   odor, derived from petroleum by distilling off the lighter
   portions and purifying the residue. It is a yellowish,
   fatlike mass, transparent in thin layers, and somewhat
   fluorescent. It is used as a bland protective dressing, and
   as a substitute for fatty materials in ointments. --U. S.
   Pharm.
   [1913 Webster]
 
   Note: Petrolatum is the official name for the purified
      product. {Cosmoline} and {vaseline} are commercial
      names for substances essentially the same, but
      differing slightly in appearance and consistency or
      fusibility.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vaseline \Vas"e*line\, n. [Said by the manufacturer to be
   derived from G. wasser water + Gr. 'e`laion olive oil.]
   A yellowish translucent substance, almost odorless and
   tasteless, obtained as a residue in the purification of crude
   petroleum, and consisting essentially of a mixture of several
   of the higher members of the paraffin series. It is used as
   an unguent, and for various purposes in the arts. See the
   Note under {Petrolatum}. [Written also {vaselin}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Vaseline
   n 1: a trademarked brand of petroleum jelly

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 vaseline /vazəlinə/
  vaseline

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 vaseline
  vaseline

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top