ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unep

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unep-, *unep*
English-Thai: Longdo Dictionary
UNEP(abbrev) ย่อมาจาก United Nations Environment Programme หมายถึง องค์การควบคุมสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
UNEP : Umweltprogramm der Vereinten NationenUNEP : United Nations Environment Programme [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
国際連合環境計画[こくさいれんごうかんきょうけいかく, kokusairengoukankyoukeikaku] (n) (obsc) (See UNEP) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
国連環境計画[こくれんかんきょうけいかく, kokurenkankyoukeikaku] (n) United Nations Environment Programme (Program); UNEP [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top