Search result for

turnpike

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turnpike-, *turnpike*
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
turnpike(n) ถนนสำหรับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูง
turnpike(n) ด่านเก็บเงินบำรุงถนน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
turnpike(เทิร์น'ไพคฺ) n. ถนนสำหรับรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วสูง (โดยเฉพาะถนนที่มีด่านเก็บเงินบำรุงถนน) , ด่านเก็บเงินบำรุงถนน, คอกสำหรับเก็บค่าธรรมเนียมบนถนน

English-Thai: Nontri Dictionary
turnpike(n) ด่านภาษี, ด่านเก็บเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
turnpikeด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the ones that existed had clear stipulations in their state issued charters how long they could operate the amount of capitalization what they made or did or maintained a turnpike whatever was in their charter and they didn't do anything else.มีบรรษัทที่ได้สัมปทานน้อยมาก และมีข้อกำหนดชัดเจน ในใบอนุญาตสัมปทานที่รัฐออกให้ จะดำเนินการได้นานแค่ไหน The Corporation (2003)
CAN'T YOU JUST STICK IT ON THE TURNPIKEเธอคงทนไม่รถติดบนทางด่วนไม่ได้หรอก Betty's Wait Problem (2007)
Try Spending Nine Hours With Jane'S Addiction On The Ohio Turnpike.ใช้เวลาอยู่กับ Blair Waldorf Must Pie! (2007)
He'd rather have a view of the turnpike than the park.เขาได้วิวทางขึ้นทางด่วนแทนที่สวน Joy (2008)
Maybe they're both insomniacs due to the turnpike noise.อาจเป็นเพราะทั้ง 2 คนเป็นโรคเกี่ยวกับการนอน เพราะหนวกหูเสียงด่านทางด่วน Joy (2008)
THE OTHER GUY USES WORDS LIKE "TURNPIKE"ทั้งสองคำเป็นคำท้องถิ่นของฟลอริด้า Soul Mates (2009)
A blister on the turnpike.รอยปูดบนทางด่วน Questions and Antlers (2010)
A blister on a turnpike?รอยปูดบนทางด่วน Questions and Antlers (2010)
And a pathetic 50-year old bachelor wearing 300 dollar jeans in a turnpike manclub.แล้วคนโสดอายุ50ที่ใส่ยีนตัวละ300ดอลล์ The Switch (2010)
Ohio turnpike clocked Jeffries' car running a toll a couple of hours ago.ด่านเก็บเงินโอไฮโอพบรถของเจฟฟรีย์ วิ่งฝ่าด่านไม่กี่ชั่วโมงที่แล้ว Dentist of Detroit (2011)
A retired New York fireman, Randall Meade, pulled the children from a burning bus that had rolled into a ravine off the Jersey Turnpike.นักดับเพลิงที่เกษียณอายุแล้ว แรนเดล มี้ด เขาได้ช่วยเด็กออกจากรถบัสที่กำลังลุกไหม้ โดยรถบัสได้ขับเคลื่อนเข้าไปใน หุบเขาเจอร์ซี่ เทินไพค์ Pilot (2012)
But look, look, look. I stopped on the turnpike, I buy a scratcher.แต่ ฟังนะ ฉันหยุดรถตรงด่านเก็บเงิน ฉันซื้อหวยขูด Snake Eyes (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
turnpike
turnpikes

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
turnpike
turnpikes

WordNet (3.0)
turnpike(n) (from 16th to 19th centuries) gates set across a road to prevent passage until a toll had been paid
turnpike(n) an expressway on which tolls are collected, Syn. toll road

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Turnpike

n. [ Turn + pike. ] 1. A frame consisting of two bars crossing each other at right angles and turning on a post or pin, to hinder the passage of beasts, but admitting a person to pass between the arms; a turnstile. See Turnstile, 1. [ 1913 Webster ]

I move upon my axle like a turnpike. B. Jonson. [ 1913 Webster ]

2. A gate or bar set across a road to stop carriages, animals, and sometimes people, till toll is paid for keeping the road in repair; a tollgate. [ 1913 Webster ]

3. A turnpike road. De Foe. [ 1913 Webster ]

4. A winding stairway. [ Scot. ] Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

5. (Mil.) A beam filled with spikes to obstruct passage; a cheval-de-frise. [ R. ] [ 1913 Webster ]


Turnpike man, a man who collects tolls at a turnpike. --
Turnpike road, a road on which turnpikes, or tollgates, are established by law, in order to collect from the users tolls to defray the cost of building, repairing, etc.
[ 1913 Webster ]

Turnpike

v. t. [ imp. & p. p. Turnpiked p. pr. & vb. n. Turnpiking. ] To form, as a road, in the manner of a turnpike road; to throw into a rounded form, as the path of a road. Knowles. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gebührenpflichtige Autobahn { f }turnpike [ Am. ] [Add to Longdo]
Schlagbaum { f } | Schlagbäume { pl }turnpike | turnpikes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ターンパイク[ta-npaiku] (n) turnpike (road) [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top