ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thekla

TH EH1 K L AH0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thekla-, *thekla*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา thekla มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *thekla*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's Dierdre.Sie heißt TheklaAnd Now for Something Completely Different (1971)
Dierdre - that's my wife - and I, we've always been close companions... and I never particularly anticipated any marital strife.Thekla und ich waren immer befreundet. Ich habe nie Eheprobleme erwartet. And Now for Something Completely Different (1971)
- We've always been close companions... sharing the interests, the gardening, the holiday money.- Thekla und ich sind eng befreundet, haben gemeinsame Interessen, die Gärtnerei, das Sparschwein. And Now for Something Completely Different (1971)
Twice a month of an evening, we settle down to do the accounts together... something which Dierdre - that's my wife - and I particularly look forward to on account of her feet.Zweimal im Monat machen wir abends die Buchhaltung zusammen. Thekla, das ist meine Frau, und ich freuen uns auf die Buchhaltung und so. And Now for Something Completely Different (1971)
He was afraid of the math test.Er hatte Angst vor der Matheklausur. Happiness (1998)
You did this with the earlier math class, right?Sie haben das schon mit den Matheklassen vor uns gemacht, oder? Corner Boys (2006)
Disa, are you sure you can't do the math?Disa, bist du dir sicher, dass du die Matheklausur nicht schaffst? The Quiet Storm (2007)
The damn math exam was only four days away.Die verdammte Matheklausur war nur noch vier Tage entfernt. Gauragangur (2010)
We were going to go to Thekla tonight.Wir wollen heute Abend ins Theklas gehen. Mini (2012)
Every trig class? Could you do the math? Could you figure out exactly where that train is going to stop?JedeMatheKlasse? KönntenSiegenauherausfinden, woderZugstoppt? Pilot (2015)
When I do my math I never like to cheat Uh.In der Matheklausur Spiel ich ehrlich nur Up in Smoke We Go (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
THEKLA TH EH1 K L AH0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Theklalerche {f} [ornith.]Thekla Lark [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top