Search result for

subdivision

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -subdivision-, *subdivision*
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subdivision(n) การแบ่งย่อย
subdivision(n) ส่วนย่อย, See also: กลุ่มย่อย, Syn. smaller group, minor class
subdivision(n) ที่ดินที่แบ่งเป็นแปลงย่อยๆ, See also: บริเวณที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ, Syn. building lots, development site

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
subdivision(ซับดิวิ'เชิน) n. การแบ่งย่อย, การแบ่งอีก, ส่วนแบ่งย่อย, ส่วนแบ่งละเอียด, ข้อปลีกย่อย, การปลีกตัวออกไป, ที่ดินจัดสรรขนาดย่อย, See also: subdivisional adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
subdivision(n) ภาคย่อย, การแบ่งย่อย, ข้อปลีกย่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
subdivisionแขนงย่อย, ส่วนย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well a subdivision of that.เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเอง Unstoppable Marriage (2007)
Beneath Meadow Branch subdivision in a FULCRUM lab that was built as part of a secret initiative.ใต้หมู่บ้าน meadow ใน fulcrum lab สร้างขึ้นเพืjอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความลับ Chuck Versus the Suburbs (2009)
They're starting construction on a new section of our subdivision.มีบ้านใหม่กำลังสร้างอยู่ใกล้ๆ Showmance (2009)
Straight from the government- subsidized subdivisionมาจากแผนกย่อยของแผนกย่อย ของรัฐบาลเชียวน่ะ In This Home on Ice (2010)
Unfortunately, I just described 64 of the 71 men who live in the subdivision.แย่หน่อย ที่มันหมายถึง ชาย ๖๔ จาก ๗๑ คนที่อาศัยในย่านนี้ What Happens at Home... (2010)
Got a big contract buildin' this subdivision.มีการทำสัญญาก่อสร้างขนาดใหญ่ If You Love Me, Why Am I Dyin'? (2011)
He never remarried, and despite the newer subdivisions he built, he stayed in the house he shared with his wife.เขาไม่เคยแต่งงานใหม่ และถึงแม้ว่าเขาจะสร้างบ้านไว้ที่อื่นอีก เขายังคงอยู่ในบ้านที่เคยอยู่กับภรรยาเขา Foundation (2012)
Look at the towns. He had subdivisions in all of them.ลองดูที่เในเมือง เขารับก่อสร้างทั่วเมืองไปหมด Foundation (2012)
Of all the houses in all the subdivisions in all the state of Florida...จากบ้านทั้งหมด ในเขตการปกครองทั้งหมดของฟลอริดา Paper Towns (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผนก(n) division, See also: subdivision, Count Unit: แผนก, Thai Definition: ส่วนราชการที่แยกจากกอง
กิ่งก้านสาขา(n) branch, See also: subdivision, division, Syn. สาขา, ส่วนย่อย, Example: บริษัทขยายกิ่งก้านสาขาไปต่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิ่งก้านสาขา[kingkānsākhā] (n) EN: branch ; subdivision ; division  FR: division [ f ]
แผนก[phanaēk] (n) EN: division ; section ; department ; sector ; subdivision  FR: bureau [ m ] ; division [ m ] ; section [ m ] ; service [ m ] ; département [ m ] ; unité [ f ] ; secteur [ m ] ; rayon [ m ]
ประเภท[praphēt] (n) EN: class ; category ; type ; genre ; kind ; sort ; species ; variety ; subdivision ; event  FR: catégorie [ f ] ; classe [ f ] ; type [ m ] ; genre [ m ] ; espèce [ f ] ; sorte [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
subdivision
subdivisions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
subdivision
subdivisions

WordNet (3.0)
subdivision(n) an area composed of subdivided lots
subdivision(n) the act of subdividing; division of something previously divided
branch(n) a division of some larger or more complex organization, Syn. arm, subdivision
section(n) a self-contained part of a larger composition (written or musical), Syn. subdivision
subsection(n) a section of a section; a part of a part; i.e., a part of something already divided, Syn. subdivision

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Subdivision

n. [ L. subdivisio: cf. F. subdivision. ] 1. The act of subdividing, or separating a part into smaller parts. [ 1913 Webster ]

2. A part of a thing made by subdividing. [ 1913 Webster ]

In the decimal table, the subdivision of the cubit, as span, palm, and digit, are deduced from the shorter cubit. Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fāng, ㄈㄤ, ] subdivision of a city #8,684 [Add to Longdo]
区划[qū huà, ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] subdivision (e.g. of provinces into counties) #18,355 [Add to Longdo]
亚门[yà mén, ㄧㄚˋ ㄇㄣˊ,   /  ] subdivision; subphylum (taxonomy) #146,511 [Add to Longdo]
区画[qū huà, ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ,   /  ] subdivision (e.g. of provinces into counties) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Subdivision { f } [ math. ]subdivision [Add to Longdo]
Unterabteilung { f } | Unterabteilungen { pl }subdivision | subdivisions [Add to Longdo]
Unterteilung { f } | Unterteilungen { pl }subdivision | subdivisons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
区分[くぶん, kubun] (n, vs, adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P) #1,551 [Add to Longdo]
支部[しぶ, shibu] (n, adj-no) branch; subdivision; (P) #3,359 [Add to Longdo]
亜門[あもん, amon] (n) subphylum; (biological) subdivision [Add to Longdo]
下位分類[かいぶんるい, kaibunrui] (n) subclass; subdivision [Add to Longdo]
共通細目[きょうつうさいもく, kyoutsuusaimoku] (n) { comp } common subdivision [Add to Longdo]
細分化[さいぶんか, saibunka] (n) { comp } fragmentation; subdivision [Add to Longdo]
細別[さいべつ, saibetsu] (n, vs) subdivision [Add to Longdo]
小分け[こわけ, kowake] (n, vs) subdivision [Add to Longdo]
条里制[じょうりせい, jourisei] (n) system of land subdivision in ancient Japan [Add to Longdo]
分課[ぶんか, bunka] (n, vs) subdivision; section; branch [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共通細目[きょうつうさいもく, kyoutsuusaimoku] common subdivision [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top