ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scary.

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scary.-, *scary.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was messing around up at Morningside Cemetery... and I saw something-- something really scary.ผมไปเตร่ๆแถวสุสาน แล้วเห็นบางอย่าง บางอย่างที่น่ากลัวมาก Phantasm (1979)
- No, this looks too scary.หวัดดี Big (1988)
That guy is scary.คนนั้นน่ากลัวมาก The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
But I don't have a detailed memory of it. lt was too scary.กู้นอกระบบเหรอ? แบบไหนกัน Hero (1992)
You look very scary.ลูกดูน่ากลัวมาก. Hocus Pocus (1993)
It's so scary. It's too terrible to say.มันน่ากลัวมากๆ น่ากลัวเกินกว่าจะพูดได้ The Joy Luck Club (1993)
It's peculiar. - It's scary.มันแปลกประหลาด / มันน่ากลัว The Nightmare Before Christmas (1993)
- lt's a little bit scary.- เลยดูน่ากลัวนิดหน่อย Junior (1994)
- That was really scary.- นั่นน่ากลัวมากเลย Junior (1994)
It's scary.มันน่ากลัว Léon: The Professional (1994)
- No. lt was scary.ไม่ มันดูน่ากลัว Nothing to Lose (1997)
Well, the, uh, "Freeze, motherfucker" part was scary.ตอนพูด "อย่าขยับนะไอ้เฒ่าหัวงู" Nothing to Lose (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scary.'Childhood friends' are scary.
scary.When everybody's crossing on a red, it's not so scary.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scary \Sca"ry\, n. [Prov. E. scare scraggy.]
   Barren land having only a thin coat of grass. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scary \Scar"y\, a. [From {Scare}.]
   1. Subject to sudden alarm. [Colloq. U. S.] --Whittier.
    [1913 Webster]
 
   2. Causing fright; alarming. [Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top