ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shopkeeper

SH AA1 P K IY2 P ER0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shopkeeper-, *shopkeeper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shopkeeper[N] เจ้าของร้าน, See also: เจ้าของห้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
shopkeeper(n) เจ้าของร้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The shopkeepers in town would stock blue hats ... because they knew if Doc walked by, he'd buy one.พวกร้านขายเสื้อผ้าในเมือง จะสั่งหมวกสีฟ้ามาเก็บไว้ เพราะพวกเขารู้ว่า ถ้าหมอเดินผ่านมา... Field of Dreams (1989)
They say she's fooling around with a shopkeeper in Catania with subversive tendencies.เห็นว่าเธอเล่นรักกับเจ้าของร้าน ในคาตาเนีย คนที่มีแนวโน้มจะล้มล้างการปกครอง Malèna (2000)
You heard the shopkeeper say he's all backed up on TV ordersเจ้าของร้านเขาบอกแล้วใช่ไหม ว่าลูกค้าเยอะ Always - Sunset on Third Street (2005)
I don't know if you know this, but... a lot of the shopkeepers around here...ฉันไม่รู้ว่านายจะรู้เรื่องนี้ไหม เเต่... มีเจ้าของร้านมากมาย ในย่านนี้... Smite (2009)
The niece of the shopkeeper we met on that red john thing.หลานสาวของเจ้าของร้าน ที่เจอตอนสืบเรื่องเร้ดจอน The Scarlet Letter (2009)
He was gone by the time the cops showed up, but the shopkeeper says that he was fighting with some other guy over money.เขาหนีไปได้ตอนนี้ตำรวจเข้ามาพอดี แต่เจ้าของร้านบอกว่า เขาทะเลาะวิวาท กับผู้ชายอีกคนนึงเกี่ยวกับเรื่องเงิน Heroes and Villains (2011)
Why would these guys kill a shopkeeper for some herbs and spices that aren't even illegal?ทำไมพวกนั้น ถึงต้องฆ่าเจ้าของร้านขายสมุนไพร เเละเครื่องเทศที่ไม่ผิดกฎหมายเเม้เเต่อย่างเดียวด้วย ? Island of Dreams (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shopkeeper"Are you being attended to?" asked the shopkeeper.
shopkeeperNapoleon called the English a nation of shopkeepers.
shopkeeperThe shopkeeper urged me to buy it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พ่อค้าปลีก[N] retailer, See also: shopkeeper, Syn. พ่อค้าย่อย, พ่อค้าขายปลีก, Ant. พ่อค้าส่ง, Example: สินค้าใดที่กลุ่มของเราผลิตได้เอง เราก็สามารถขายได้ราคาถูกกว่าที่พ่อค้าปลีกนำไปขาย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ขายสินค้าเป็นหน่วยย่อยๆ เป็นจำนวนครั้งละไม่มาก
เจ้าของร้าน[N] shopkeeper, See also: owner, boss, Syn. เถ้าแก่, Ant. ลูกค้า, Example: เจ้าของร้านแถวนี้ไม่ต้องการให้รถจอดข้างหน้าร้าน, Count unit: คน
นายห้าง[N] proprietor, See also: shopkeeper, owner, Syn. เจ้าของห้าง, เถ้าแก่, Example: นายห้างอนุญาตให้ลูกจ้างหยุดงานในช่วงสงกรานต์ได้, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าของกิจการร้านค้าขนาดใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าของร้าน[n. exp.] (jaokhøng rān) EN: shopkeeper ; owner ; boss   FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; patron [m]
นายห้าง[n. exp.] (nāi hāng) EN: business manager ; business proprietor ; proprietor ; proprietress ; big boss ; shopkeeper   
พ่อค้าปลีก[n.] (phøkhā plīk) EN: retailer ; shopkeeper   FR: détaillant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SHOPKEEPER SH AA1 P K IY2 P ER0
SHOPKEEPERS SH AA1 P K IY2 P ER0 Z
SHOPKEEPER'S SH AA1 P K IY2 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shopkeeper (n) ʃˈɒpkiːpər (sh o1 p k ii p @ r)
shopkeepers (n) ʃˈɒpkiːpəz (sh o1 p k ii p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掌柜[zhǎng guì, ㄓㄤˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] shopkeeper, #14,215 [Add to Longdo]
罢市[bà shì, ㄅㄚˋ ㄕˋ, / ] shopkeeper's strike, #72,262 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschäftsinhaber {m}; Geschäftsinhaberin {f}; Ladeninhaber {m}; Ladeninhaberin {f}; Kaufmann {m}; Kauffrau {f} | Geschäftsinhaber {pl}; Ladeninhaber {pl}; Kaufmänner {pl}shopkeeper | shopkeepers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
商人[しょうにん(P);あきんど;あきうど;あきゅうど;あきびと, shounin (P); akindo ; akiudo ; akyuudo ; akibito] (n,adj-no) trader; shopkeeper; merchant; (P) [Add to Longdo]
店主[てんしゅ, tenshu] (n) shopkeeper; (P) [Add to Longdo]
夜商人[よあきんど, yoakindo] (n) night shopkeeper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shopkeeper \Shop"keep`er\, n.
   A trader who sells goods in a shop, or by retail; -- in
   distinction from one who sells by wholesale. --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shopkeeper
   n 1: a merchant who owns or manages a shop [syn: {shopkeeper},
      {tradesman}, {storekeeper}, {market keeper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top