ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sager

S EY1 G ER0   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sager-, *sager*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ชั่วคราว[adj.] (chūakhrāo) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift   FR: temporaire ; passager ; provisoire
ชั่วแล่น[adj.] (chūalaen) EN: fleeting ; brief ; passing   FR: passager ; éphémère
ชั่วแล่น[adv.] (chūalaen) EN: momentarily ; for a while   FR: momentanément ; passagèrement
ดำริ[v.] (damri) EN: contemplate ; intend ; plan   FR: avoir l'intention de ; envisager
ห้องโดยสาร[n.] (hǿng dōisān) EN: cabin   FR: cabine [f] ; cabine passagers [f]
จำกัดจำนวนผู้โดยสาร[xp] (jamkat jamnūan phūdōisān) EN: limit the number of passengers   FR: limiter le nombre de passagers
จำนวนจุผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan ju phū dōisān) FR: nombre maximum de passagers [m] ; capacité maximale d'accueil [f]
จำนวนผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan phūdōisān) EN: number of passengers   FR: nombre de passagers [m] ; nombre de voyageurs [m]
จ้องดูหน้า[v. exp.] (jøngdū nā) FR: dévisager

CMU English Pronouncing Dictionary
SAGER S EY1 G ER0
SAGERS S EY1 G ER0 Z

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] Thai: สวม English: to wear
下げる[さげる, sageru] Thai: แขวน
下げる[さげる, sageru] Thai: ลดให้ต่ำลง English: to lower
下げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
下げる[さげる, sageru] Thai: ยกให้ต่อ English: to grant

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶら下げる[ぶらさげる, burasageru] (v1,vt) to hang; to suspend; to dangle; to swing; to carry; (P) [Add to Longdo]
引き下げる(P);引下げる(io)(P)[ひきさげる, hikisageru] (v1,vt) to pull down; to lower; to reduce; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引っ提げる;ひっ提げる;提げる[ひっさげる, hissageru] (v1) (uk) (col) (See 提げる・さげる) to carry in one's own hands; to carry in a manner that is obvious to others [Add to Longdo]
押し下げる[おしさげる, oshisageru] (v1,vt) to push or press or force down; to depress [Add to Longdo]
下げる[さげる, sageru] (v1,vt) to hang; to lower; to move back; to wear; to dismiss; to grant; (P) [Add to Longdo]
願い下げる[ねがいさげる, negaisageru] (v1,vt) to withdraw a request [Add to Longdo]
掘り下げる;掘下げる[ほりさげる, horisageru] (v1,vt) to dig down; to delve into; to get to the bottom of (a matter); to investigate further [Add to Longdo]
繰り下げる;繰下げる[くりさげる, kurisageru] (v1,vt) to defer; to postpone [Add to Longdo]
見下げる[みさげる, misageru] (v1,vt) to look down over; to look down on [Add to Longdo]
塞げる[ふさげる, fusageru] (v1,vt) (See 塞ぐ) to close up; to block up; to fill; to cover [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
提げる[さげる, sageru] (in_der_Hand) halten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sage \Sage\, a. [Compar. {Sager}; superl. {Sagest}.] [F., fr. L.
   sapius (only in nesapius unwise, foolish), fr. sapere to be
   wise; perhaps akin to E. sap. Cf. {Savor}, {Sapient},
   {Insipid}.]
   1. Having nice discernment and powers of judging; prudent;
    grave; sagacious.
    [1913 Webster]
 
       All you sage counselors, hence!    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Proceeding from wisdom; well judged; shrewd; well adapted
    to the purpose.
    [1913 Webster]
 
       Commanders, who, cloaking their fear under show of
       sage advice, counseled the general to retreat.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Grave; serious; solemn. [R.] "[Great bards] in sage and
    solemn tunes have sung." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Wise; sagacious; sapient; grave; prudent; judicious.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top