ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rump steak

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rump steak-, *rump steak*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rump steak มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rump steak*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No? Oh, Matthew, would you like a rump steak?โอ้ แมทธิว ลองเนื้อสะโพกหน่อยมั้ย The Dreamers (2003)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rumpsteak {n}rump steak [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ランプステーキ[, ranpusute-ki] (n) rump steak [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rump \Rump\, n. [OE. rumpe; akin to D. romp trunk, body, LG.
   rump, G. rumpf, Dan. rumpe rump, Icel. rumpr, Sw. rumpa rump,
   tail.]
   1. The end of the backbone of an animal, with the parts
    adjacent; the buttock or buttocks.
    [1913 Webster]
 
   2. Among butchers, the piece of beef between the sirloin and
    the aitchbone piece. See Illust. of {Beef}.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: The hind or tail end; a fag-end; a remnant.
    [1913 Webster]
 
   {Rump Parliament}, or {The Rump} (Eng. Hist.), the remnant of
    the Long Parliament after the expulsion by Cromwell in
    1648 of those who opposed his purposes. It was dissolved
    by Cromwell in 1653, but twice revived for brief sessions,
    ending finally in 1659.
    [1913 Webster]
 
       The Rump abolished the House of Lords, the army
       abolished the Rump, and by this army of saints
       Cromwell governed.          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   {Rump steak}, a beefsteak from the rump. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rump steak
   n 1: a steak cut from the rump

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top