ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rechenbrett

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rechenbrett-, *rechenbrett*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rechenbrett มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rechenbrett*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an abacus. You add and subtract on it.Ein Rechenbrett zum Addieren und Subtrahieren. Ocean's 11 (1960)
They toil before the abacus.Sie schwitzen am RechenbrettWhite Moon (2014)
Behold Satan's ghastly abacus Shown before the Judge's gaze.Sieh´ Satans schreckliches Rechenbrett angezeigt vor des Richters wachem Blick. Day of Wrath (1943)

German-Thai: Longdo Dictionary
Rechenbrett(n ) |das, pl. Rechenbretter| ลูกคิด เช่น Als der einfachste »Computer« unserer Geschichte kann das Rechenbrett betrachtet werden., See also: S. der Abakus

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechenbrett {m}; Abakus {m}abacus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Rechenbrett /rɛçənbrɛt/ 
   abacus

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top