หรือคุณหมายถึง roughneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roughness

R AH1 F N AH0 S   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roughness-, *roughness*, roughnes
English-Thai: Nontri Dictionary
roughness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความกระด้าง,ความเอะอะโวยวาย
thoroughness(n) ความละเอียด,ความสมบูรณ์,ความถี่ถ้วน,ความครบถ้วน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
roughness coefficientroughness coefficient, สัมประสิทธิ์ความขรุขระ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหยาบ[N] roughness, See also: crudeness, rudeness, Example: ผ้าฝ้ายของอินเดียมักจะมีความหยาบมากกว่าผ้าฝ้ายของไทย, Thai definition: ความไม่ละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความละเอียด[n.] (khwām la-īet) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROUGHNESS    R AH1 F N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roughness    (n) rˈʌfnəs (r uh1 f n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
凹凸[おうとつ, outotsu] (n,adj-na,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
渋皮がむける;渋皮が剥ける[しぶかわがむける, shibukawagamukeru] (v1,vi) (a woman) to lose her roughness and become urbane and good-looking; to become experienced in worldly affairs [Add to Longdo]
精粗[せいそ, seiso] (n) fineness or coarseness; minuteness or roughness [Add to Longdo]
徹底[てってい, tettei] (n,vs) thoroughness; completeness; consistency; (P) [Add to Longdo]
凸凹[でこぼこ(P);とつおう, dekoboko (P); totsuou] (adj-na,n,adj-no) unevenness; roughness; ruggedness; (P) [Add to Longdo]
飽くまでも(P);飽く迄も[あくまでも, akumademo] (adv) (uk) to the last; persistency; thoroughness; (P) [Add to Longdo]
罅(P);皹;皸[ひび(P);あかぎれ(皹;皸), hibi (P); akagire ( kun ; kun )] (n,adj-no) (1) (ひび only) (uk) crack; (skin) fissure; flaw or roughness (esp. in skin); (n) (2) chaps; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roughness \Rough"ness\, n.
   The quality or state of being rough.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roughness
   n 1: a texture of a surface or edge that is not smooth but is
      irregular and uneven [syn: {roughness}, {raggedness}] [ant:
      {smoothness}]
   2: the quality of being unpleasant (harsh or rough or grating)
     to the senses [syn: {harshness}, {roughness}]
   3: an unpolished unrefined quality; "the crudeness of frontier
     dwellings depressed her" [syn: {crudeness}, {roughness}]
   4: used of the sea during inclement or stormy weather [syn:
     {choppiness}, {roughness}, {rough water}]
   5: rowdy behavior [syn: {rowdiness}, {rowdyism}, {roughness},
     {disorderliness}]
   6: the formation of small pits in a surface as a consequence of
     corrosion [syn: {pitting}, {roughness}, {indentation}]
   7: harsh or severe speech or behavior; "men associate the
     roughness of nonstandard working-class speech with
     masculinity"; "the roughness of her voice was a signal to
     keep quiet"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top