ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rapids

R AE1 P AH0 D Z   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rapids-, *rapids*, rapid
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapids[N] ส่วนของแม่น้ำที่มีน้ำไหลแรงและเร็ว

English-Thai: Nontri Dictionary
rapids(n) น้ำเชี่ยว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rapids แก่ง
ในภาษาไทยมีความหมาย 2 อย่าง คือ 1. แก่ง หมายถึง เกาะที่มีขนาดเล็กมากๆ และหมายความรวมไปถึงโขดหิน ในทะเลที่ไม่ค่อยจะมีความสำคัญเหมือนเกาะซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่า 2. แก่ง หมายถึง น้ำตกหรือแก่งในแม่น้ำ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ มีสาระสำคัญ เช่นเดียวกับเกาะ แต่น้อยกว่ามาก [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They move to Cedar Rapids and she punches out a couple of kids.ย้ายไปอยู่กับซีดาร์ แร็พพิท ให้กำเนิดลูก 2 คน Titanic (1997)
Now Calvert's dead, and from what I hear, Cedar Rapids is dead.ตอนนี้แคลเวิร์ทตายแล้ว ซีดาร์ แร็พพิทก็ตายแล้วด้วย Titanic (1997)
- Jack, we don't know where the rapids go.- แจ๊ค พวกเราไม่รู้สถานที่ไป แม่น้ำไหลแรงมาก The Cave (2005)
You know, I got to see a patient in Cedar Rapids on Monday..คุณก็รู้ ฉันต้องไปพบคนไข้ ที่ Cedar Rapids ในวันจันทร์ The Crazies (2010)
Actually, for Cedar Rapids on a Tuesday that is, like, amazing.ที่จริงไปเล่นที่ซีดาร์เรพิดส์ นี่มัน ใช่เลย เยี่ยมเลย Table for Fae (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rapidsIt is very imprudent to swim in the rapids.

CMU English Pronouncing Dictionary
RAPIDS R AE1 P AH0 D Z
RAPIDS R AE1 P IH0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rapids (n) rˈæpɪdz (r a1 p i d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] rapids; waterfall; torrential (rain), #51,009 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stromschnelle {f} | Stromschnellen {pl}rapids {pl} | rapids [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
急流[きゅうりゅう, kyuuryuu] (n,adj-no) swift current; rapids [Add to Longdo]
激流[げきりゅう, gekiryuu] (n) raging stream; rapids; (P) [Add to Longdo]
瀬を下る[せをくだる, sewokudaru] (exp,v5r) to descend the rapids [Add to Longdo]
川瀬[かわせ, kawase] (n) rapids; shallows of a river [Add to Longdo]
早瀬[はやせ, hayase] (n) swift current; rapids; (P) [Add to Longdo]
滝(P);瀧(oK)[たき, taki] (n) (1) waterfall; (2) (arch) rapids; (P) [Add to Longdo]
滝川[たきがわ, takigawa] (n) rapids; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rapid \Rap"id\, Rapids \Rap"ids\(r[a^]p"[i^]dz), n. [Cf. F.
   rapide. See {Rapid}, a.]
   The part of a river where the current moves with great
   swiftness, but without actual waterfall or cascade; sometimes
   called {whitewater}; -- usually used in the plural; as, the
   Lachine rapids in the St. Lawrence. For boaters on the river,
   it is a place that can be hazardous, with danger of capsizing
   or crashing into large rocks.
   [1913 Webster +PJC]
 
      Row, brothers, row, the stream runs fast,
      The rapids are near, and the daylight's past. --Moore.
   [1913 Webster] Rapid-fire

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top