ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perl

P ER1 L   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perl-, *perl*
English-Thai: Longdo Dictionary
Perl(n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perlเพิร์ล (ภาษา) ย่อมาจาก practical extraction and reporting langague เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งดู high level language ประกอบ
not operating properlyยังใช้ไม่ได้มักใช้ตัวย่อว่า NOP หมายถึง โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คิด
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว
superlative(ซะเพอ'ละทิฟว) adj. สูงสุด,สุดยอด,เกินไป,มากไป,เกี่ยวกับคุณศัพท์เปรียบเทียบหรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบสูงสุด n. ผู้อยู่สูงสุด,ผู้ที่ดีที่สุด,ระดับสูงสุด,แบบยอดเยี่ยม,ถ้อยคำวิจารณ์สุดขีด., See also: superlativeness n. -S...
superliner(ซู'เพอไลเนอะ) n. เรือโดยสารชั้นยอดเยี่ยม, Syn. ocean liner

English-Thai: Nontri Dictionary
properly(adv) อย่างถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร
superlative(adj) สุดยอด,เยี่ยม,สูงสุด
superlative(n) ระดับสูงสุด,ชั้นเยี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perl (Practical Extraction and Reporting Language)(ภาษา)เพิร์ล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
perlèche; cheilitis, angular; cheilosis, angular; stomatitis, angularมุมปากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perl (Computer program language)เพิร์ล (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Perlucidusเพอร์ลูซิดัส (pc) [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Perl (n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย
Perl (n jargon name) ชื่อภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง เขียนโดยคุณ Larry Wall ในช่วงทศวรรษ 1980 เริ่มเป็นที่นิยมใช้ ในการประมวลผลข้อความ (Text) และใช้เขียน CGI program, หลังจากนั้นได้พัฒนาความสามารถในหลายๆ ด้าน จนสามารถใช้ในงานคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So it's definitely necessary to break out Emacs and modify that Perl script.มันก็เลยจำเป็นต้องแยกโปรแกรม Emacs แล้วก็เปลี่ยนภาษา Perl The Social Network (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่ถูกต้อง[adv.] (dōi mai thuktǿng) EN: improperly   
โดยมิชอบ[adv.] (dōi michøp) EN: improperly ; unlawfully   
หอยมุก[n. exp.] (høi muk) EN: pearl oyster   FR: huître perlière [f]
หูปลาช่อน [n.] (hūplāchøn) EN: Copper beef-steak ; Copper leaf ; Painted copperleaf ; Jacob's coat   
ไข่มุก[n.] (khaimuk) EN: pearl   FR: perle [f]
ไข่มุกเลี้ยง[n. exp.] (khaimuk līeng) EN: cultured pearl   FR: perle de culture [f]
ไข่มุกธรรมชาติ[n. exp.] (khaimuk thammachāt) EN: natural pearl   FR: perle naturelle [f]
ไข่มุกเทียม[n. exp.] (khaimuk thīem) EN: imitation pearl   FR: perle d'imitation [f]
เกินไป[adv.] (koēnpai) EN: too much ; over ; excessively ; improperly ; immoderately   FR: trop ; excessivement
ลูกปัด[n.] (lūk pat) EN: bead   FR: perle de verre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PERL P ER1 L
PERLA P ER1 L AH0
PERLS P ER1 L Z
PERLE P ER1 L
PERLIS P ER1 L IH2 S
PERLIN P ER1 L IH0 N
PERLEY P ER1 L IY0
PERLOW P ER1 L OW0
PERLITE P ER1 L AY0 T
PERLMAN P ER1 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Perlman (n) pˈɜːʳlmən (p @@1 l m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perlarbeit {f}bead work [Add to Longdo]
Perle {f} (aus Glas, Holz) | Perlen {pl}bead | beads [Add to Longdo]
Perle {f}; Muschelperle {f} | Perlen {pl} | Perlen vor die Säue werfenpearl | pearls | to throw pearls before swine [Add to Longdo]
Perlenfischerei {f}pearl fishery [Add to Longdo]
Perlenkette {f}pearl; necklace; pearl necklet [Add to Longdo]
Perlentaucher {m}pearl diver [Add to Longdo]
Perlgraupen {pl}pearl barley [Add to Longdo]
Perlhuhn {n} [ornith.]guinea fowl; guinea hen [Add to Longdo]
Perlmutt {n}nacre [Add to Longdo]
Perlmuttknopf {m}pearl button; pearly button [Add to Longdo]
Perlwein {m}sparkling wine [Add to Longdo]
Perlweiß {n}pearl powder [Add to Longdo]
perlenartig {adv}pearly [Add to Longdo]
perlendbeady [Add to Longdo]
perlfarben {adj}pearl coloured [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
TSL[ティーエスエル, tei-esueru] (n) (See テクノスーパーライナー) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly! [Add to Longdo]
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
ちゃんと[, chanto] (adv,n,vs) perfectly; properly; exactly; (P) [Add to Longdo]
ばっちり[, bacchiri] (adv) perfectly; properly; right on the mark; sure thing [Add to Longdo]
アクティブパール[, akuteibupa-ru] (n) {comp} Active Perl [Add to Longdo]
エドアブラザメ[, edoaburazame] (n) sharpnose sevengill shark (Heptranchias perlo, species of circumglobal cow shark) [Add to Longdo]
スーパーレディー[, su-pa-redei-] (n) superlady [Add to Longdo]
テクノスーパーライナー[, tekunosu-pa-raina-] (n) techno-superliner (high-speed Japanese cargo ship); TSL [Add to Longdo]
ハイパーリンク[, haipa-rinku] (n) {comp} hyperlink [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイパリンク[はいぱりんく, haiparinku] hyperlink [Add to Longdo]
アクティブパール[あくていぶぱーる, akuteibupa-ru] Active Perl [Add to Longdo]
ハイパーリンク[はいぱーりんく, haipa-rinku] hyperlink [Add to Longdo]
パールティーケー[ぱーるていーけー, pa-rutei-ke-] Perl-Tk [Add to Longdo]
パール[ぱーる, pa-ru] Perl [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
猫に小判[ねこにこばん, nekonikoban] Perlen_vor_die_Saeue [Add to Longdo]
[しゅ, shu] PERLE [Add to Longdo]
貝ボタン[かいぼたん, kaibotan] Perlmutterknopf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 Perl
  /perl/, n.
 
   [Practical Extraction and Report Language, a.k.a. Pathologically Eclectic
   Rubbish Lister] An interpreted language developed by Larry Wall, author of
   patch(1) and rn(1)). Superficially resembles {awk}, but is much hairier,
   including many facilities reminiscent of sed(1) and shells and a
   comprehensive Unix system-call interface. Unix sysadmins, who are almost
   always incorrigible hackers, generally consider it one of the {languages of
   choice}, and it is by far the most widely used tool for making ?live? web
   pages via CGI. Perl has been described, in a parody of a famous remark
   about lex(1), as the {Swiss-Army chainsaw} of Unix programming. Though Perl
   is very useful, it would be a stretch to describe it as pretty or
   {elegant}; people who like clean, spare design generally prefer {Python}.
   See also {Camel Book}, {TMTOWTDI}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PERL
     Pathologically Eclectic Rubbish Lister (slang)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 PERL
     Practical Extraction and Report Language (PERL)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top